Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výška uloženej pokuty

49/2012
Výška uloženej pokuty
§ 6 ods. 1 písm. a), § 5 ods. 2 písm. b), § 36 zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1 a 3, § 245 ods. 2, § 219 ods. 1 a 2 v spojení s § 250ja ods. 3 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku.
Správny súd rešpektujúc systém trojdelenia moci nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej správnej úvahy, a preto moderácia výšky uloženej pokuty by mala byť iba v prípade pokút neprimeraných protiprávnemu konaniu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 11/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X. zo 17. augusta 2009, ktorým zamietol rozklad žalobkyne a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru SR, úradu boja proti organizovanej kriminalite, spravodajskej jednotky finančnej polície č. p. X. z 10. júna 2009, ktorým bola žalobkyni za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len "Zákon") uložená podľa § 13 ods. 1 Zákona v spojení s § 36 ods. 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pokuta vo výške 2500 €.
Žalobkyňa tieto povinnosti porušila tým, že ako povinná osoba nemala za obdobie od 1. januára 2005 do 31. augusta 2008 vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a minimálne v jednom prípade v roku 2007 nevykonala identifikáciu klienta v rozsahu § 5 ods. 1 písm. a) Zákona pri obchodných operáciách podľa § 5 ods. 2 písm. b) Zákona.
Krajský súd v dôvodoch rozhodnutia uviedol, že kontrolou bolo zistené, že žalobkyňa nemala vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a bolo tiež nepochybne zistené, že nevykonala identifikáciu klientov v rozsahu § 5 ods. 1 písm. a) Zákona u všetkých klientov, ktorých obchodné operácie boli najmenej 15 000 €, tak ako to vyžaduje § 5 ods. 2 písm. b) Zákona. Pri identifikácii fyzickej osoby chýbalo v kontrolovaných zložkách klientov minimálne v jednom prípade za rok 2007 u protistrany zmluvného vzťahu číslo dokladu totožnosti, čím bolo preukázané porušenie povinností vyplývajúcich z § 5 ods. 2 písm. b) Zákona. Na tieto zistenia nemalo vplyv ani tvrdenie žalobkyne, že zmluvy o prevode vlastníckeho práva vypracúva právny zástupca a aj notár overuje osobné údaje klientov, čím dochádza k duplicitnému kontrolovaniu a overovaniu osobných údajov.
Krajský súd ďalej uviedol, že za uvedené správne delikty bolo možné uložiť pokutu až do výšky 2 00
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).