Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zákonný sudca

30/2013
Zákonný sudca
§ 237 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku
čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Zákonným sudcom je sudca, ktorý je právnymi predpismi (vrátane predpisov vnútornej povahy, ako napr. rozvrhom práce) určený príslušnú vec prejednať a rozhodnúť; ak má niektorú vec prejednať a rozhodnúť senát príslušného súdu, sú zákonnými sudcami všetci členovia toho senátu, ktorý je rozvrhom práce určený túto vec prejednať a rozhodnúť.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 16/2007
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov, maloletú dcéru účastníkov zveril na čas po rozvode do osobnej starostlivosti matky s tým, že otec je povinný prispieva na jej výživu 3 000 Sk mesačne a sumou 1 000 Sk prispievať na tvorbu úspor maloletej. Zároveň rozhodol o úprave styku otca s maloletou. Napokon rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.
Na odvolanie odporcu krajský súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil v napadnutej časti týkajúcej sa výživného tak, že otec je povinný prispievať na výživu maloletej sumou 2 000 Sk mesačne a na tvorbu jej úspor sumou 1 000 Sk. Zmenil aj odvolaním napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa o úprave styku otca s maloletou. Rozhodol, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.
Navrhovateľka napadla rozsudok odvolacieho súdu dovolaním.
Na odôvodnenie dovolania uviedla, že v konaní došlo k procesnej vade v zmysle § 237 písm. g) OSP. Predmetný rozsudok bol vyhlásený na odvolacom pojednávaní 18. októbra 2006 senátom odvolacieho súdu, zloženým zo sudcov: JUDr. A. J., JUDr. Ľ. S. a JUDr. Ľ. B. ml. Predvolanie na toto odvolacie pojednávanie bolo ale podpísané predsedníčkou senátu („23 Co“) JUDr. I. J., a vec mal preto prejednať a rozhodnúť trojčlenný senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. I. J. a z dvoch sudcov uvedených v rozvrhu práce odvolacieho súdu (JUDr. E. B., JUDr. M. K., JUDr. A. D. a JUDr. S. H.). Vec však, ako vyplýva zo zápisnice z predmetného pojednávania a tiež zo záhlavia rozsudku odvolacieho súdu, prejednal a rozhodol senát zložený zo sudcov: predsedu senátu JUDr. A. J., JUDr. Ľ. S. a JUDr. Ľ. B. ml., ktorý je v rozvrhu práce odvolacieho súdu označený ako „24 Co“. Z toho navrhovateľka vyvodila, že v danej veci rozhodol súd nesprávne obsadený. Žiadala napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
Najvyšší súd SR ako súd dovolací ( § 10a ods. 1 OSP) po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania ( § 240 ods. 1 OSP) zastúpená advokátkou ( § 241 ods. 1 OSP), bez nariadenia dovolacieho pojednávania ( § 243a od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).