Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zaujatosť znalca

ZSP 36/2018
Zaujatosť znalca
§ 59 Civilného sporového poriadku
§ 365 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
§ 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka
§ 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 443 Občianskeho zákonníka
Uzavretie štandardnej poistnej zmluvy medzi ustanoveným znalcom a poisťovňou, ktorá v konaní zastupuje účastníka, nemožno považovať bez ďalšieho za dôvod vylúčenia znalca pre jeho pomer k sporu, stranám alebo ich zástupcom v zmysle § 59 Civilného sporového poriadku (zodpovedá predchádzajúcej úprave v § 17 Občianskeho súdneho poriadku)
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Obo 37/2016
.
Skutkový stav
Krajský súd (ďalej aj "súd prvého stupňa") napadnutým rozsudkom uložil titulom poistného plnenia žalovanému zaplatiť žalobcovi v prvom rade sumu 33 073,70 eur so 17%-ným úrokom z omeškania ročne od 11. apríla 2001 až do zaplatenia, žalobcovi v druhom rade sumu 152 139,05 eur so 17%-ným úrokom z omeškania ročne od 11. apríla 2001 až do zaplatenia, a vo zvyšku žalobu zamietol a žiadnej zo strán sporu náhradu trov konania nepriznal.
Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pôvodný žalobca RRR, a.s. sa žalobou z 9. mája 2001 domáhal od žalovanej Poisťovne zaplatenia sumy 755 106,22 eur (22 748 336 Sk) s príslušenstvom. Nárok odôvodnil tým, že od spoločnosti NNN, s.r.o. nadobudol na základe kúpnej zmluvy vlastnícke právo k siedmym kusom softwarových systémov. Výpočtovú techniku mal žalobca ďalej predať spoločnosti OOO, a.s., Česká republika. Na vykonanie jej prepravy uzavrel žalobca so spoločnosťou ZZZ, spol. s. r. o. ako prenajímateľom zmluvu o nájme dopravného prostriedku z 1. apríla 2000 na trase z Bratislavy do Ostravy v Českej republike s miestom vykládky pre spoločnosť OOO, a.s., Česká republika. Žalobca uzavrel 17. apríla 2000 s Dopravnou poisťovňou, a.s. poistnú zmluvu na jednorazové poistenie prepravovaného tovaru v medzinárodnej cestnej preprave. Dňa 19. apríla 2000 o 01:45 hod. došlo na ceste I/62 v smere od Senca na Sládkovičovo k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom značky VW Golf rumunskej ŠPZ, ktoré riadil rumunský štátny občan a nákladným vozidlom, ktoré prepravovalo poistený tovar. V dôsledku bočného stretu nákladné vozidlo zišlo zo svahu a následne sa prevrátilo do rieky, pričom zostalo z dvoch tretín zatopené, vrátane tovaru, ktoré vozidlo prevážalo, čím sa tovar znehodnotil. Žalobca následne oznámil Poisťovni vznik poistnej udalosti a uplatnil si plnenie z tzv. "zelenej karty". Žalovaný v priebehu likvidácie poistnej udalosti po doručení všetkých požadovaných dokladov nereagoval na žiadosť o poskytnutie primeraného preddavku podľa § 797 ods. 3 OZ a listom z 26. marca 2001 oznámil žalobcovi, že poskytnutie plnenia z poistnej udalosti s odkazom na znalecký posudok súdneho znalca doc. J. D. odmieta, avšak tento mu nesprístupnil.
V priebehu konania postupne došlo k pripusteniu zmeny na strane žalobcu, pričom v časti pohľadávky výške 113 265,93 eur na miesto dovtedajšieho žalobcu vstúpil žalobca v druhom rade a v časti žalovanej pohľadávky 128 368,05 eur na miesto dovtedajšieho žalobcu vstúpil žalobca v treťom rade. Následne došlo k vystúpeniu žalobcu v prvom rade z konania a súd pripustil zmenu žaloby tak, že žalobca v treťom rade sa domáha zaplatenia 641 840,29 eur s príslušenstvom.
Súd prvého stupňa mal z vykonaného dokazovania preukázané, že spoločnosť RRR, a.s. nadobudla od spoločnosti NNN, s. r. o. na základe kúpnej zmluvy zo 14. marca 2000 vlastnícke právo k tovaru, ktorý pozostával zo siedmych kusov softwarových systémov za cenu 16 800 080 Sk. Spoločnosť RRR, a.s. predala ďalej predmetnú výpočtovú techniku na základe kúpnej zmluvy zo 14. marca 2000 spoločnosti OOO, a.s., Česká republika za kúpnu cenu 527 198 USD. Spoločnosť RRR, a.s. na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku z 1. apríla 2000 medzi prenajímateľom ZZZ, s. r. o. a RRR, a.s. ako nájomcom, vykonávala objednanú prepravu z Bratislavy do Ostravy v Českej republike. Spoločnosť RRR, a.s. uzavrela s Dopravnou poisťovňou poistnú zmluvu na jednorazové poistenie prepravovaného tovaru v medzinárodnej cestnej preprave, pričom cena prepravovaného tovaru bola stanovená v sume 16 800 000 Sk. Dňa 19. apríla 2000 o 01:45 hod došlo počas prepravy k dopravnej nehode a vozidlo s tovarom sa prevrátilo do rieky, čím sa tovar znehodnotil. Vinu na nehode a vzniknutej škode niesol výlučne rumunský štátny občan. Súd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).