Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmena právneho zastúpenia ako dôvod pre odročenie pojednávania

39/2012
Zmena právneho zastúpenia ako dôvod pre odročenie pojednávania
§ 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Zmena právneho zastúpenia a nedostatok času na oboznámenie sa so spisom novým zástupcom, nie je bez ďalšieho dôležitým dôvodom na vyhovenie žiadosti o odročenie pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 75/2012
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v jazdeckom areáli Č., v katastrálnom území Ch., zapísaným na LV č. 876, a to skladu, prevádzkovej administratívnej budovy, letnej maštale, síl na krmivo a rozhodcovskej veže (bližšie opísaných v žalobe) z dôvodu, že ich žalobca vybudoval, pričom na základe zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu mu zaniklo právo trvalého užívania a majetok štátu užívaný telovýchovnými jednotami prešiel do vlastníctva žalovanej v prvom rade.
Zamietnutie žaloby odôvodnil prvostupňový súd nepreukázaním aktívnej vecnej legitimácie žalobcu v konaní, jeho právneho nástupníctva po subjektoch, od ktorých si odvodzuje svoje vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam.
Krajský súd
rozhodol o odvolaní žalobcu rozsudkom tak, že prvým výrokom tohto rozhodnutia zastavil konanie voči žalovanému v druhom rade - spoločnosti F., spol. s r.o. "v konkurze" a vo vzťahu k tomuto účastníkovi rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania. Ďalším výrokom potvrdil rozsudok okresného súdu vo vzťahu k žalovaným v prvom a treťom rade Napokon uložil povinnosť žalobcovi nahradiť žalovaným v prvom a treťom rade trovy odvolacieho konania.
V celom rozsahu sa stotožnil s právnym záverom prvostupňového súdu o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobcu v konaní. Rozhodol tak po prejednaní veci na pojednávaní podľa § 214 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") bez účasti žalobcu s poukazom na § 101 ods. 2 OSP, keď neakceptoval ospravedlnenie žalobcu, resp. jeho právneho zástupcu, so žiadosťou o odročenie pojednávania z dôvodu, že sa naň nemohol pripraviť pre krátkosť času vzhľadom k prevzatiu zastupovania žalobcu v predmetnej veci až 21. novembra 2011. Odvolací súd poukázal na sled pojednávaní pred druhostupňovým súdom, z ktorého vyplynulo, že žalobca mal dostatočný priestor od prvého pojednáva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).