Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluva o dôchodku a možnosť jej vypovedania

21/2014
Zmluva o dôchodku a možnosť jej vypovedania
§ 842 Občianskeho zákonníka
§ 582 Občianskeho zákonníka
Zmluvu o dôchodku uzavretú podľa § 842 Občianskeho zákonníka nemožno vypovedať podľa § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 M Cdo 9/2011
.
Skutkový stav:
Navrhovateľka
sa v konaní domáhala: a) určenia neplatnosti právneho úkonu odporkyne z 26. októbra 2009, ktorou vypovedala zmluvu o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu Slovenskej sporiteľne, a.s. uzatvorenú účastníčkami konania 2. decembra 1998 (ďalej len "sporná zmluva o dôchodku"), b) uloženia povinnosti odporkyni doživotne jej vyplácať dohodnutú mesačnú rentu vo výške 72,66 € (2 189 Sk) počnúc mesiacom apríl 2010.
Navrhovateľka argumentovala tým, že právny vzťah účastníčok, z ktorého vyvodzuje svoj nárok, bol založený spornou zmluvou o dôchodku, avšak 6. novembra 2009 jej bola doručená výpoveď odporkyne (§ 582 Občianskeho zákonníka - ďalej len "OZ") s tým, že platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí 31. marcom 2010 a tým zaniká aj povinnosť odporkyne poskytovať navrhovateľke dohodnuté plnenie. Podľa názoru navrhovateľky je táto výpoveď neplatná, lebo práva a povinnosti zo spornej zmluvy o dôchodku mohli zaniknúť iba uplynutím času, na ktorý boli dohodnuté. Sporná zmluva o dôchodku bola uzatvorená na určitý čas - do dožitia navrhovateľky; taká zmluva je nevypovedateľná. Keďže odporkyňa napriek uvedenému prestala od apríla 2010 plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy, domáhala sa ochrany svojich práv na súde.
Okresný súd
rozsudkom návrh zamietol a rozhodol o trovách konania. Výrok, ktorým zamietol návrh v časti o určenie neplatnosti výpovede zo spornej zmluvy o dôchodku, odôvodnil tým, že navrhovateľka neosvedčila svoj naliehavý právny záujem na požadovanom určení [§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku - ďalej len "OSP"], lebo otázka (ne)platnosti tohto právneho úkonu sa rieši prejudiciálne pri posudzovaní opodstatnenosti návrhu na plnenie. Návrh v časti na splnenie povinnosti odporkyne vyplácať navrhovateľke doživotne 72,66 € od apríla 2010 zamietol z dôvodu, že výpoveď zo spornej zmluvy o dôchodku je platná, lebo ide o výpoveď zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú (§ 582 OZ).
Uviedol, že predmetom spornej zmluvy o dôchodku je záväzok odporkyne na nepretržitú alebo opakovanú činnosť; vymedzenie doby trvania výplaty dôchodku neznamená, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú. Účastníčky sa v bode III. spornej zmluvy o dôchodku dohodli, že plnenie sa bude navrhovateľke vyplácať počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom začala poberať starobný alebo plný invalidný dôchodok a končí mesiacom, ktorého sa navrhovateľka dožije. Takéto plnenie je viazané na konkrétnu, dátumom neurčiteľnú objektívne zistiteľnú skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane, a s ktorou sa spája zánik tohto zmluvného vzťahu. Uvedená skutočnosť spôsobuje zánik zmluvného vzťahu bez ohľadu na dohodu zmluvných strán o dobe trvania zmluvy, teda ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú. Keďže sporná zmluva o dôchodku bola uzavretá na dobu neurčitú, možno ju vypovedať (§ 582 OZ). Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil v zmysle § 150 OSP.
Generálny prokurátor SR
na základe podnetu navrhovateľky podal proti uvedenému rozsudku mimoriadne dovolanie, v ktorom namietal, že napadnutý rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 243f ods. 1 písm. c) OSP].
Podľa názoru generálneho prokurátora súd síce správne posudzoval vzťah účastníčok konania podľa § 842 OZ, avšak toto ustanovenie nesprávne vyložil; jeho rozhodnutie spočíva aj na nesprávnej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).