Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poistenie zodpovednosti za škody. Prechod práva na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Plynutie premlčacej doby

34/2012
Poistenie zodpovednosti za škody.
Prechod práva na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.
Plynutie premlčacej doby
§ 822 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 813 ods.1 Občianskeho zákonníka
§ 111 Občianskeho zákonníka
Právo žalobcu voči žalovanému, ktorý spôsobil škodu prevádzkou dopravného prostriedku pri dopravnej nehode, nie je právom na plnenie z poistenia, ale právom na náhradu škody, ktoré je v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka odvodené od práva poškodeného (poistenca žalobcu).
Prechodom práva na náhradu škody z poisteného na poistiteľa vstupuje poistiteľ (žalobca) vyplatením plnenia do práv poisteného (poškodeného). Od tohto práva sa odvíja aj premlčacia doba. Zmena v osobe veriteľa nemá vplyv na jej plynutie.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 24/2009
Skutkový stav:
Žalobca
- poisťovňa žalobou podanou doručenou súdu prvého stupňa 3. marca 2003 si uplatnil svoj nárok na regresnú náhradu, ktorá mu vznikla zaplatením škody svojmu poistencovi vzniknutej pri dopravnej nehode ktorú zavinil žalovaný v 2. rade. Žalovaným v 1. rade bola Slovenská kancelária poisťovateľov B., ktorá mala plniť za žalovaného v 2. rade a žalovaným v 2. rade bola fyzická osoba, ktorá zavinila dopravnú nehodu.
Krajský súd v B.
rozsudkom z 5.decembra 2006, č. k. 32 Cb 49/01-113 uložil žalovaným v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 753 231 Sk so 17% ročným úrokom z omeškania od 21.decembra 1999 do zaplatenia a trovy konania.
Z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva, že v prejednávanej veci bola škoda spôsobená prevádzkou dopravného prostriedku pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo 22. augusta 1999.
V zmysle § 104 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), premlčacia lehota začala plynúť 22. augusta 2000 a končila 22. augusta 2003 (§101 OZ). Žalobca si svoj nárok uplatnil na súde včas, keď žalobu podal 3. marca 2003. Súd ďalej konštatoval, že z poistenia zodpovednosti za škody má poistený, v danom prípade prevádzkovateľ vozidla, právo, aby v prípade poistnej udalosti (t.j. vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu) poisťovňa ako poistiteľ nahradila za neho škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Náhradu škody platí poistiteľ poškodenému. V danom prípade žalobca zaplatil svojmu poistencovi R.i.f., a.s. B. škodu, ktorá mu vznikla pri dopravnej nehode a ktorú zavinil žalovaný v 2. rade, za žalovaného v 1. rade a žalovaného v 2. rade. Nárok žalobcu je daný regresnou náhradou a nie vzťahom poškodeného voči poistencovi, tak ako to má na mysli § 7 ods.1 vyhl. č. 423/1991 Zb. Za dôvodnú nepovažoval súd obranu žalovaného v 1. rade, že žalovaný v 2. rade poistnú udalosť nenahlásil, pretože žalovaný v 1. rade si škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla môže uplatniť voči žalovanému v 2. rade. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žaloba bola podaná v zmysle § 788 a nasl. OZ dôvodne a žalobca má voči žalovaným v 1. a 2. rade nárok na regresnú náhradu.
Najvyšší súd SR
ako súd odvolací na odvolanie žalovaných rozsudkom zo 16. októbra 2008, č. k. 6 Obo 124/2007-173 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil, žalobu zamietol a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému v 1. a 2. rade náhradu trov konania.
Odvolací sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).