Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazný prostriedok a použiteľnosť dôkazu. Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku

ZSP 38/2018
Dôkazný prostriedok a použiteľnosť dôkazu
Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku
§ 119 ods. 2 Trestného poriadku
§ 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku
I. Nezákonným spôsobom získaný dôkaz znamená, že dôkazný prostriedok, ktorý je jeho nositeľom, je nepoužiteľný pre rozhodnutie vo veci a znamená naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku. Tento dovolací dôvod je splnený aj vtedy, ak je nepochybné, že súd pri svojom rozhodovaní vychádzal aj z dôkazov, ktoré sám vykonal v rozpore so zákonom alebo ich prevzal (napr. formou čítania) ako primárne nezákonne vykonané orgánmi činnými v trestnom konaní.
II. Záver súdu, že konkrétny dôkazný prostriedok je použiteľný, je preskúmateľný dovolacím súdom vtedy, ak toto hodnotenie sa nedotýka skúmania skutku samého, ani vecnej (obsahovej) podstaty dôkazu, ale len toho, či konkrétny dôkazný prostriedok (napr. výsluch), resp. z neho vyplývajúci dôkaz je alebo nie je použiteľný pre rozhodnutie, teda či bol alebo nebol získaný a vykonaný zákonným spôsobom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo 19/2014
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením dovolanie obvineného L. K. proti rozsudku Krajského súdu v N. sp. zn. 4 To 35/2012 odmietol podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku (ďalej ej "TP") na neverejnom zasadnutí, lebo bolo zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 TP.
Z odôvodnenia:
Okresný súd N. rozsudkom z 28. marca 2011, sp. zn. 33 T 33/2009 uznal L. K. spolu s B. B. a M. N. za vinných z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, (obvinených M. P. a M. N. aj z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 184a ods. 1 TZ v znení zákona č. 403/2004 Z.z. v jednočinnom súbehu s trestným činom lúpeže) na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto rozsudku. Boli im uložené nepodmienečné tresty odňatia slobody - so zaradením do nápravnovýchovných skupín - a bolo rozhodnuté aj o nároku poškodenej strany na náhradu škody.
Obvinení B. B., L. K., M. P. a M. N podali proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote odvolanie.
Krajský súd v N. ako odvolací súd na jeho podklade rozsudkom z 19. júla 2012, sp. zn. 4 To 35/2012 podľa § 321 ods. 1 písm. b), d), e) TP zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu.
Krajský súd Podľa § 322 ods. 3 TP sám vo veci rozhodol tak, že obvinených B. B., L. K. a M. P. uznal za vinných z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1, 2 písm. a), b) TZ v znení účinnom do 1. januára 2006 a obvineného M. P. aj z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 184a ods. 1 TZ na rovnakom skutkovom základe ako súd prvého stupňa s tou zmenou, že namiesto obvineného M. N. sa činu s uvedenými tromi obvinenými dopustila ďalšia, dosiaľ nestotožnená osoba. Za to ich krajský súd odsúdil:
- obvineného B. B. podľa § 234 ods. 2 TZ na trest odňatia slobody vo výmere 8 (osem) rokov; podľa § 39a ods. 2 písm. a) TZ ho na výkon trestu zaradil do I. (prvej) nápravnovýchovnej skupiny.
- obvineného L. K. podľa § 234 ods. 2 TZ, s použitím § 35 ods. 3 TZ a podľa zásad uvedených v § 35 ods. 1 TZ na súhrnný trest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).