Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dominus litis a rozhodovanie o väzbe

55/2014
Dominus litis a rozhodovanie o väzbe
§ 71 ods. 1, § 72 ods. 1 Trestného priadku
Na základe ustanovenia § 71 ods. 1 Trestného priadku je sudca pre prípravné konanie (súd) pri rozhodovaní o väzbe (§ 72 ods. 1 Trestného priadku) povinný skúmať, či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a či existujú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. Ak zistí, že tieto skutočnosti alebo niektorá z nich absentuje, premietne to do výroku o väzbe; nemôže však na jej základe zrušiť uznesenie o vznesení obvinenia, ani prikázať prokurátorovi ako má hodnotiť doteraz vykonané dokazovanie pokiaľ sa týka skutku, jeho právneho posúdenia a osoby obvineného.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tost 14/2014
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí 6. mája 2014, uznesením sp. zn. 2 Tost 14/2014, podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť obvinených M. B. a Mgr. M. K. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z 11. apríla 2014, sp. zn. Tp 48/2013, zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Citovaným uznesením ŠTS podľa § 79 ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zamietol žiadosti obvinených M. B. a Mgr. M. K. o prepustenie z väzby na slobodu a zároveň neuložil obvineným ani dohľad mediačného a probačného úradníka ako náhradu za väzbu.
Obaja obvinení podali proti tomuto uzneseniu v zákonom ustanovenej lehote sťažnosť, ktorú prostredníctvom svojich obhajcov písomne odôvodnili.
Mgr. M. K. namietal, že v predmetnej trestnej veci sa cíti byť nevinný. Konanie proti nemu je vykonštruované orgánmi prípravného konania za vymyslené skutky. Dosiaľ neboli produkované žiadne dôkazy, ktoré by odôvodňovali trestné stíhanie. Orgány prípravného konania, ale aj súd ignorovali skutočnosť, že sa podrobil ako policajt aj testom na detektore lži. Preto rozhodnutie ŠTS treba považovať za neobjektívne, arbitrárne a nedôvodné. Aj dĺžka konania o žiadosti o prepustenie z väzby je neprimeraná, trvá od 7. marca 2014.
V ďal
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).