Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Lehota na rozhodnutie

 

ZSP 59/2019
Lehota na rozhodnutie
§ 88a ods. 4, § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
§ 46, § 47 ods. 1 a 2, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
§ 250ja ods. 3 druhá veta v spojení s § 219 ods. 1 a 2 Občiansky súdny poriadok
Nedodržanie procesnej lehoty na rozhodnutie správnym orgánom správny poriadok kvalifikuje ako nečinnosť a účastník konania sa za splnenia zákonných podmienok môže domáhať nápravy príslušnými právnymi prostriedkami. Nedodržanie procesnej lehoty samo nemá za následok v zmysle správneho poriadku nemožnosť rozhodnúť vo veci samej.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Sžo 80/2016
Skutkový stav:
Krajský súd v T. rozsudkom č. k. 14 s 115/2015-101 zo 7. apríla 2016 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12. júna 2015, ktorým žalovaný rozhodol, že odvolanie žalobcu podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok" alebo "zákon č. 71/1967 Zb.") zamietol a rozhodnutie stavebného úradu Obec V. O. zo 4. marca 2015 potvrdil. Stavebný úrad Obec V. O. rozhodnutím zo 4. marca 2015 podľa § 88a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") dodatočne povolil stavbu: prístrešok a sklad domáceho náradia na pozemku v katastrálnom území V. O. pre účastníkov Igora a Andreu.
V odôvodnení napadnutého rozsudku krajský súd uviedol, že námietku, že v rozhodnutí o prerušení konania chýbal výrok o prerušení konania s uvedením ustanovenia, podľa ktorého stavebný úrad rozhodol, čím stavebný úrad porušil ustanovenie § 46 a § 47 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb., považoval za nedôvodnú, pretože rozhodnutie o prerušení konania nebolo predmetom súdneho prieskumu. Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby.
Krajský súd sa nestotožnil s argumentáciou žalobcu, že žalovaný predmetnú vec nesprávne právne posúdil. V konaní nebolo žalobcom preukázané, že dodatočné povolenie stavby bolo v rozpore s verejným záujmom. Predmetom dodatočného povolenia stavby bol prístrešok a sklad domáceho náradia. Krajský súd mal za to, že stavba - sklad domáceho náradia - už existovala pred kúpou nehnuteľnosti pribratými účastníkmi konania, ktorí ju len opravili bez stavebného povolenia. Stavba - prístrešok s vymurovanou zadnou stenou pri hranici s pozemkom žalobcu bola vybudovaná na pôvodných základoch pôvodnej hospodárskej budovy bez ohlásenia stavebnému úradu. Povoľovaná stavba neovplyvňovala rodinný dom žalobcu, pretože v susedstve povoľovanej stavby sa nachádzala zatrávnená plocha a okrasné dreviny. Povoľovaná stavba bola vo vzdialenosti 11,70 m za rodinným domom stavebníkov a rodinným domom žalobcu, krajský súd považoval námietky žalobcu týkajúce sa polohy a vzdialen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).