Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nadobudnutie vlastníckeho práva spracovaním veci a vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome

ZSP 52/2018
Nadobudnutie vlastníckeho práva spracovaním veci a vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome
§ 21 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
§ 135b ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Ustanovenie § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. predstavuje lex specialis vo vzťahu k § 135b Občianskeho zákonníka (lex generalis), čo vylučuje možnosť nadobudnutia vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome spracovaním.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 233/2016
.
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa žalobou zo 16. marca 2011 domáhala určenia, že je výlučnou vlastníčkou mezonetového bytu, ktorý sa nachádza v podkroví bytového domu (ďalej len "sporný byt"), a zároveň určenia veľkosti spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na zastavanom a priľahlom pozemku. Tvrdila, že vlastníctvo sporného bytu nadobudla spracovaním [podľa § 135b ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ")] jednak spoločných častí a zariadení bytového domu (jeho podkrovia) v spoluvlastníctve strán sporu, jednak nebytového priestoru, ktorý je v jej výlučnom vlastníctve.
Žalobu podala po právoplatnom skončení sporu, v ktorom išlo o určenie neplatnosti zmluvy o vstavbe uzavretej podľa § 21 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon č. 182/1993 Z.z."); predmetná zmluva bola určená za neplatnú rozsudkom Okresného súdu Košice I (ďalej len "súd prvej inštancie") č. k. 12 C 297/2007-100 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3 Co 362/2009.
Okresný súd rozsudkom zo 4. marca 2014 č. k. 38 C 53/2011-327: 1/ zamietol žalobu v časti o určenie vlastníctva sporného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, 2/ vo vzťahu žalobkyne a žalovaných v treťom, piatom a siedmom rade nepriznal žalovaným náhradu trov konania a 3/ vo vzťahu žalobkyne a žalovaných v prvom, druhom, štvrtom, šiestom a ôsmom rade uložil žalobkyni povinnosť nahradiť týmto žalovaným trovy konania vo výške 1 229,32 eur.
V odôvodnení súd uviedol, že aplikoval ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 a § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Z.z. Pri posudzovaní dôvodnosti žalobou uplatneného nároku sa vzhľadom na argumentáciu žalobkyne zaoberal možnosťou nadobudnutia jej vlastníctva sporného bytu a/ na základe zmluvy o vstavbe v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. a b/ na základe spracovania v zmysle § 135b OZ. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobkyňa realizovala stavebné práce (vstavbu) s úmyslom nadobudnúť vlastníctvo sporného bytu na základe zmluvy o vstavbe z 5. augusta 2007 uzavretej podľa § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. a v rozsahu jej vydaného stavebného povolenia. Išlo o stavebné úpravy časti podkrovia (vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome), jeho prispôsobenie na bývanie a pričlenenie k nebytovému priestoru (vo vlastníctve žalobkyne). Stavebné práce (úpravy), v dôsledku ktorých - podľa názoru žalobkyne - vznikla spracovaním podľa § 135b OZ nová vec, boli ukončené v apríli 2009. Súd prvej inštancie sa s touto argumentáciou žalobkyne nestotožnil a na podklade zistenia, že zmluva o vstavbe bola určená za neplatnú, dospel k záveru, že žalobkyňa nemohla nadobudnúť vlastníctvo sporného bytu zmluvou o vstavbe podľa § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že sporný byt bol čiastočne vstavaný do podkrovia bytového domu, a čiastočne do nebytového priestoru vo vlastníctve žalobkyne. Podľa právneho názoru súdu prvej inštancie nemohlo byť podkrovie [neoddeliteľná súčasť hlavnej veci (bytov a nebytových priestorov v bytovom dome)] samostatným predmetom právnych úkonov. Podkrovie sa po realizácii stavebných prác nestalo samostatnou vecou a nedošlo k zmene jeho vlastníctva. Na tomto základe súd prvej inštancie uzavrel, že žalobkyňa spracovaním časti cudzej veci (podkrovia) nemohla nadobudnúť vlastníctvo súboru miestnosti (t.j. sporného bytu).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).