Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náhradné doručenie uložením na pošte

ZSP 41/2020
§ 11 ods. 1, § 13 ods. 2, ods. 3 písm. a), § 16b ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke
§ 24 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 69 ods. 5, § 181 ods. 1, § 440 ods. 1 písm. f), g), § 462 ods. 1 Správneho súdneho poriadku
Náhradné doručenie je iba subsidiárnym prostriedkom doručovania písomnosti a preto jeho okolnosti musia byť vždy riadne preukázané a spravidla vyžaduje ďalšie dokazovanie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Asan 17/2018
Skutkový stav:
1. Okresný úrad P., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií rozkazom o uložení pokuty za správny delikt z 18. januára 2017, žalobkyni podľa § 11 ods. 1 v spojení s § 16b ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. uložil pokutu vo výške 150 eur za to, že sa dopustila spáchania správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. tým, že 8. februára 2016 v čase o 08:08:07 hod. užívala vymedzený úsek cesty D1, 415,6 km, smere PP, vozidlom bez úhrady diaľničnej známky.
2. Žalobkyňa podala proti rozkazu 20. februára 2017 odpor, v ktorom namietala nepreskúmateľnosť rozhodnutia z dôvodu, že bolo podpísané neoprávnenou osobou a z dôvodu, že v zázname o vykonaní kontroly č. 119631, ktorý je súčasťou rozkazu, chýba údaj o kalibrácii meradla, pričom kvôli absencii certifikácie je informácia o spáchaní správneho deliktu nepravdivá.
Žalobkyňa poprela, že by sa v uvedenej dobe zdržiavala na mieste tvrdeného spáchania správneho deliktu na túto skutočnosť žiadala vypočuť svojho manžela I. B. a poukázala na vykonanie administratívnej registrácie 30. januára 2016, podľa ktorej je predmetné motorové vozidlo registrované ako motorové vozidlo osoby, ktorá je držiteľom ZŤP bez obmedzenia.
3. Žalovaný rozhodnutím zo 14. marca 2017, podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke (ďalej len "zákon č. 488/2013 Z.z.") odmietol odpor žalobkyne podľa § 13 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z., pretože tvrdenia v ňom uvedené neboli podložené konkrétnymi listinnými dôkazmi (§ 13 ods. 2 zák. č. 488/2013 Z.z.), preto považoval námietky za nedôvodné, neoprávnené a rozkaz o uložení pokuty považoval za vydaný podľa platných právnych predpisov.
4. Rozhodnutie žalovaného zo 14. marca 2017 bolo žalobkyni doručované na adresu trvalého bydliska, ktoré označovala aj ako korešpondenčnú adresu vo vzťahu k správnemu orgánu, a to na ul. P. nám., P. Prvý neúspešný pokus o doručenie s výzvou na opakované doručenie sa uskutočnil 22. marca 2017. Druhý neúspešný pokus sa uskutočnil 23. marca 2017 a v ten istý deň bolo aj rozhodnutie uložené na pošte. Z doručenky ďalej vyplýva, že žalobkyňa si rozhodnutie žalovaného reálne prevzala 10. apríla 2017.
5. Dňa 9. júna 2017 bola na Krajský súd P. osobne podaná správna žaloba vo veci správneho trestania, z dôvodov zhodných s dôvodmi podania odporu a z dôvodu nesprávnosti záveru o tom, že nepredložila žiadne listinné dôkazy. Zároveň žiadala správny súd o zníženie výšky pokuty na nulu, pretože je neprimeraná vzhľadom na skutočnosť, že vozidlo je evidované ako vozidlo osoby ZŤP, pričom táto evidencia bola vykonaná 30. januára 2016, t.j. pred tvrdeným spáchaním správneho deliktu. Žalobkyňa sa domáhala zrušenia rozhodnutia o odmietnutí odporu zo 14. marca 2017 v spojení s rozkazom o uložení pokuty a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie, eventuálne zastavenia konania o správnom delikte Krajským súdom v P.
6. Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe zo 17. októbra 2017 žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť, pretože napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonnou úpravou, žalobné námietky nepovažoval za relevantné.
7. Krajský súd (ďalej aj ako "krajský súd" alebo "správny súd") na prerokovanie veci nariadil pojednávanie na 14. februára 2018, na ktoré predvolal účastníkov a po ich vypočutí na pojednávaní žalobu odmietol postupom podľa § 98 ods. 1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).