Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprava chýb v katastrálnom operáte

ZSP 32/2020
§ 59 ods. 1 písm. a), ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 78 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
§ 76, § 84, § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1, § 250ja ods. 2, § 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Opravou chýb v katastrálnom operáte má byť dosiahnutý len súlad medzi evidovanými a skutočnými údajmi.
Rozsudok
 Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžr 110/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 4. júna 2013, ktorým potvrdil rozhodnutie Správy katastra pre hlavné mesto SR BA, odboru katastrálnych konaní z 30. januára 2013, vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte. K oprave došlo tak, že na liste vlastníctva kat. územie Staré mesto v bytovom dome postaveného na pozemku registra "C", na S. ulici č. X. v časti B - vlastníci a iné oprávnené osoby, zrušil tam uvedený zápis a zapísal, že v danom dome sa nachádza päť bytov namiesto pôvodne zapísaných štyroch.
Krajský súd poukázal na obsah administratívneho spisu, z ktorého bolo zrejmé, že 3. marca 2008 pribratý ­účastník podal podnet na opravu chybného zápisu. Do administratívneho spisu bola založená aj dohoda o vydaní veci, uzatvorená medzi bytovým podnikom ako povinnou osobou a oprávnenými podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, z ktorej obsahu vyplývalo, že Československý štát uvedenú nehnuteľnosť nadobudol na základe rozsudku ľudového súdu v B. z 13. novembra 1953 a Krajského súdu v B. z 18. januára 1954. Bytový podnik I v čase, keď spravoval celý dom ako majetok vo vlastníctve štátu (podľa zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb.) odpredal (kúpnou zmluvou) v roku 1983 do osobného vlastníctva byty v predmetnom dome a to štvorizbový byt na prízemí so spoluvlastníckym podielom a trojizbový byt na prízemí so spoluvlastníckym podielom a garáž. Jednoizbový byt v suteréne so spoluvlastníckym podielom na všetkých spoločných častiach, dohoda z 31. októbra 1991 zaznamenaná v listine z 20. decembra 1991. Z listu vlastníctva vyplýva, že ide o dom s bytmi v osobnom vlastníctve. Z administratívneho spisu ďalej vyplýva, že Okresný súd B. I z podnetu návrhu zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, bytom nachádzajúcim sa v suteréne a v podkroví bytového domu na S. ulici č. X. vzal do konania 16 C 93/2008-325 11. apríla 2011 menovaného znalca z odboru stavebníctvo. Zo znaleckého posudku vyplýva, že skúmaný bytový dom obsahuje päť bytových jednotiek a nie štyri.
Podľa názoru Krajského súdu v B. správny orgán v danom prípade postupoval správne. Z predložených príloh vyplýva, že pôdorys rodinného domu z roku 1927 je archívnym dokumentom, ktorý nezohľadňuje vývoj a užívanie nebytových priestorov. Do spisu založené dohody o vydaní veci neobsahujú technickú dokumentáciu a pri vydaní veci boli už niektoré byty predmetom evidencie. Konštitutívny účinok opravy chyby v katastrálnom operáte možno ponímať tak, že na základe rozhodnutia o oprave chyby vydaného podľa § 59 ods. 1 písm. a) alebo § 78 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. (ďalej v texte rozsudku len "katastrálny zákon") sa zakladá nové právo k nehnuteľnosti, pretože týmto rozhodnutím sa len umožňuje do katastra zapísať právo, ktoré vzniklo a bolo do katastra len chybne zapísané. Skutočný vlastník nehnuteľnosti ostáva i naďalej ten istý, bez ohľadu na prípadnú opravu zápisu v katastri. Oprava sa preto nemôže dotknúť právneho vzťahu. Navrhovateľka (pribratý účastník) vzhľadom na skutočný stav zápisu na liste vlastníctva, kat. územie Staré mesto, navrhovala správe katastra, aby vykonala zápis dvoch existujúcich bytov v suteréne a v podkroví bytového domu súpisného č. X. a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).