Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti kasačnej sťažnosti

ZSP 42/2020
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
§ 440, § 445 ods. 1, 2, § 450 ods. 1, § 459 písm. e) Správneho súdneho poriadku
Ak kasačná sťažnosť neobsahuje obligatórne náležitosti podľa § 445 ods. 1 písm. e) Správneho súdneho poriadku uvedený nedostatok predstavuje prekážku, brániacu vecnému preskúmaniu rozsudku krajského súdu v konaní o kasačnej sťažnosti.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
8 Sžk 37/2018
Skutkový stav:
1. Krajský súd v T. (ďalej len "správny súd") rozsudkom č. k. 13S 13/2018-57 z 27. júna 2018 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP") zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 8. februára 2018, ktorým žalobcovi nebol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci v právnej veci o náhradu škody a bolestné proti ÚPSVaR N. M. n./V. Škoda mala žalobcovi vzniknúť postupom úradu práce, ktorý mu odňal parkovací preukaz a príspevok na zvýšené náklady na osobné motorové vozidlo. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 27. júla 2018.
2. Z odôvodnenia rozsudku správneho súdu vyplýva, že žalobca žiadnym spôsobom nerozporoval zistenie žalovaného, že jeho príjmy presahujú zákonom ustanovené hranice výšky príjmu, a teda že nie je osobou v materiálnej núdzi, keď žalobca sa len všeobecne odvolával na svoje postavenie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým však štát bez ďalšieho negarantuje nárok na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, resp. s čiastočnou účasťou. Žalobca podľa správneho súdu žiadnym spôsobom neozrejmil ako konkrétne sa rozhodnutie žalovaného dotýka jeho práva na nezávislý život a začlenenie sa do spoločnosti, pričom správny súd sám nie je oprávnený takéto dôvody za žalobcu domýšľať alebo vyhľadávať. Vo všeobecnosti skonštatoval, že v tomto ohľade sa práv žalobcu dotýka len administratívne konanie vedené pred ÚPSVaR N. M. n./V., resp. Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom v prípade súdneho konania o náhradu škody a bolestné nie je zrejmý dopad na právo žalobcu na začlenenie sa do spoločnosti a nezávislý život. Správny súd ďalej uviedol, že tiež nebolo zistené, že b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).