Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nedodržanie lehoty na prípravu obžalovaného na verejné zasadnutie ako dovolací dôvod. Vyjadrenie obhajcu po prednesení obžaloby prokurátorom

56/2012
Nedodržanie lehoty na prípravu obžalovaného na verejné zasadnutie ako dovolací dôvod
Vyjadrenie obhajcu po prednesení obžaloby prokurátorom
§ 292 ods. 1, 2, 4 Trestného poriadku
§ 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
§ 256 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku
I. Možnosť použitia dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku v prípade, že ide o vykonanie verejného zasadnutia odvolacieho súdu v neprítomnosti obvineného v rozpore so zákonom [ktoré je v pomere špeciality k § 371 ods. 1 písm. c)1)], nemôže byť viazaná na splnenie podmienok uvedených v § 371 ods. 4 Trestného poriadku. Tento dovolací dôvod vzniká až samotným postupom odvolacieho súdu, ktorého nezákonnosť je napadnuteľná až následne po skončení trestného stíhania a za predpokladu, že na verejnom zasadnutí bolo vyhlásené aj rozhodnutie, ktorým sa trestné stíhanie právoplatne skončilo.
II. Lehota piatich pracovných dní na prípravu obžalovaného na verejné zasadnutie je súd povinný dodržať aj v prípade, že takáto lehota bola zachovaná vo vzťahu k predchádzajúcemu verejnému zasadnutiu, ktorého termín však bol zrušený a bol určený nový termín a obžalovaný, ktorý bol na verejné zasadnutie predvolaný podľa § 292 ods. 1 prvej vety Trestného poriadku nesúhlasil so skrátením tejto lehoty.
III. Ak obhajca po prednesení obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní nemal hneď možnosť vyjadriť sa k obžalobe podľa § 256 ods. 1 prvej vety Trestného poriadku, ide síce o nežiaduce porušenie tohto ustanovenia, ale neuplatnenie len tohto práva nie je zásadným porušením práva na obhajobu v zmysle § 321 ods. 1 písm. a), resp. § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, ak v ďalšom priebehu pojednávania mal možnosť sa k obžalobe vyjadriť (zaujať stanovisko).
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo V 8/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
uvedeným rozsudkom päťčlenným senátom vyslovil, že uznesením odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") (v znení účinnom do 31. augusta 2011) porušený zákon v ustanoveniach § 292 ods. 4, § 293 ods. 5 TP v znení účinnom do 31. decembra 2009 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v neprospech obvineného M. G. napadnuté uznesenie odvolacieho senátu zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené uznesenie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Najvyššiemu súdu SR (odvolaciemu senátu) prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
V odôvodnení rozsudku päťčlenný senát Najvyššieho súdu SR najmä uviedol:
Špeciálny súd v Pezinku
rozsudkom z 25. apríla 2008, sp. zn. BB-4T 15/2007, obvinil a uznal M. G. postupom upraveným v § 257 TP za vinného zo spáchania prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1, 2 písm. b) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej aj "TZ" na tom skutkom základe, že ...
... 26. júla 2006 o 19:00 hod. v obci T. v okrese S. na pozemku v blízkosti kostola potom, čo bol zadržaný príslušníkmi odboru operatívno-pátracej činnosti Východ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP Prezídia policajného zboru, npor. M. M. a npor. Š. G. pre podozrenie z trestnej činnosti, poskytol obom policajtom úplatok vo výške 5 000 Sk s tým, aby ho pustili, akože sa nič nestalo, pričom im sľuboval doniesť aj vyššie sumy, a to také, akú budú chcieť, ak ho pustia, avšak policajti tento úplatok neprijali.
Špeciálny súd v Pezinku mu za tento trestný čin uložil podľa § 355 ods. 2, § 38 ods. 2, § 36 písm. l), § 37 písm. h), § 42 ods. 1, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 písm. a)
TZ súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov a 11 mesiacov so zaradením na jeho výkon do ústavu s minimálnym stupňom stráženia
. Podľa § 56 ods. 1, § 42 ods. 2, § 57 ods. 3 TZ mu uložil aj
peňažný trest vo výmere 10 000 Sk a náhradný trest odňatia slobody vo výmere jeden rok
pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený. Zároveň podľa § 60 ods. 1 písm. a), § 42 ods. 2, § 60 ods.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).