Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Úkony trestného konania vykonané vylúčeným orgánom

62/2011
Úkony trestného konania vykonané vylúčeným orgánom
§ 371 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku
§ 31 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku
I. Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. e) zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov je garantom zabezpečenia nestrannosti a nezaujatosti trestného konania ako celku, ako aj jednotlivých úkonov vykonaných v rámci trestného konania. Preto aj výsluch poškodeného, znalca či svedka vykonaný vylúčeným policajným orgánom nemôže byť zákonným podkladom pre rozhodnutie súdu o vine či nevine obvineného.
II. Pre posúdenie otázky, či úkony vykonával alebo nevykonával vylúčený orgán, je v zmysle ustanovenia § 31 ods. 4 druhej vety Trestného poriadku právne irelevantná okolnosť, že z vykonávania úkonov trestného konania sa policajný orgán vylúčil pre neopodstatnené a nedôvodné námietky zaujatosti vznášané obvineným.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 25/2008
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
rozsudkom z 9. decembra 2008 vyššie uvedenej spisovej značky vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v N., sp. zn. 5 To 17/2007 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol v zmysle § 371 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") porušený zákon v ustanoveniach § 30 ods. 4, § 258 ods. 1 písm. e), ods. 2 a § 259 ods. 3 TP v znení účinnom do 1. januára 2006 v neprospech obvineného R. Zs. Zrušil napadnutý rozsudok a jemu predchádzajúce konanie, vrátane rozsudku okresného súdu, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozsudky obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Okresnému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
V odôvodnení rozsudku Najvyšší súd uviedol:
Rozsudkom Okresného súdu N. Z. z 2. januára 2007, sp. zn. 3T 179/2005 bol obvinený R. Zs. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (v znení účinnom do 1. januára 2006, ďalej len TZ) na tom skutkovom základe, že...
...dňa 2. februára 2005 v čase asi 21.20 hod. v byte na Nábrežnej ulici v N. Z. po predchádzajúcom slovnom nedorozumení fyzicky napadol tam prítomného poškodeného J. G. tak, že sa ho snažil zväzkom kľúčov, ktoré držal v ruke udrieť do tváre, následne ho kopol do ľavej nohy v oblasti chodidla a prstov, čím mu spôsobil zranenie,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).