Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odňatie možnosti konať pred súdom

20/2013
Odňatie možnosti konať pred súdom
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 115 Občianskeho súdneho poriadku
§ 119 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Za dôležitý dôvod, pre ktorý sa účastník nemôže zúčastniť pojednávania, nemožno považovať žiadosť účastníka o zmenu času pojednávania odôvodnenú tým, že v deň pojednávania nemá vhodné vlakové spojenie z miesta svojho bydliska do miesta sídla súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Cdo 18/2007
Skutkový stav:
Krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorým súd zamietol žalobu o zaplatenie 5 059,40 Sk.
Žalobca podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie. Navrhol napadnutý rozsudok odvolacieho súdu, a pre rovnaké vady aj rozsudok súdu prvého stupňa, zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Podľa žalobcu je dovolanie v danej veci prípustné podľa § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), pretože postupom odvolacieho súdu mu bola odňatá možnosť konať pred súdom a "je otázkou, či nie je prípustné" aj z dôvodu, že vo veci rozhodovali vylúčení sudcovia. Dovolanie žalobca odôvodnil aj tým, že konanie je postihnuté aj inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a tiež tým, že ním napadnuté rozhodnutie spočíva aj na nesprávnom právnom posúdení veci [dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. c) OSP]. Vadu spočívajúcu v odňatí možnosti konať pred súdom žalobca vidí v tom, že odvolací súd nariadil pojednávanie na pre neho nevhodný čas a vec prejednal v jeho neprítomnosti, hoci včas žiadal z dôležitého dôvodu o zmenu času pojednávania. Odvolací súd na jeho žiadosti o zmenu času pojednávania ani nereagoval, v čom podľa žalobcu spočíva aj iná vada konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Takou (inou) vadou podľa žalobcu je aj to, že odvolací súd, po tom, ako proti nemu z uvedeného dôvodu uplatnil námietku zaujatosti, vec nepredložil nadriadenému súdu na rozhodnutie o jeho námietke. Žalobca v dovolaní naostatok obšírne uviedol dôvody, z ktorých má za to, že napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu, i rozhodnutie súdu prvého stupňa, spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci.
Žalovaná navrhla dovolanie žalobcu odmietnuť, pretože smeruje proti takému rozhodnutiu, proti ktorému ho ustanovenie § 238 ods. 5 OSP nepripúšťa. V ďalšom protirečila argumentácii žalobcu pri právnom posúdení veci.
Najvyšší súd SR, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 OSP), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 OSP), skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 OSP), či tento opravný prostriedok smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním (§ 236 a nas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).