Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Okamih rozhodujúci z hľadiska posúdenia včasnosti podania odvolania urobeného v elektronickej podobe

 

ZSP 51/2019
Okamih rozhodujúci z hľadiska posúdenia včasnosti podania odvolania urobeného v elektronickej podobe
§ 121 ods. 1 až 5, § 125 ods. 1 a 2 § 362 ods. 1 Civilného sporového poriadku
§ 2 ods. 3, § 25 ods. 1 a 2 zákona o e-Governmente
Z hľadiska posúdenia, či odvolanie urobené v elektronickej podobe bolo podané v odvolacej lehote, právne významný nie je okamih jeho faktického doručenia súdu, ale okamih odoslania odvolania v tejto podobe.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Cdo 12/2018
Skutkový stav:
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") uznesením z 28. júna 2017 odmietol odvolanie žalovanej proti uzneseniu, ktorým súd prvej inštancie rozhodol o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia.
Odvolací súd vychádzal z toho, že odvolanie žalovanej bolo podané po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty na jeho podanie. Uviedol, že odvolaním napadnuté uznesenie bolo žalovanej doručené 25. apríla 2017, zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 26. apríla 2017 a jej posledný deň pripadol na stredu 10. mája 2017, ktorá bola bežným pracovným dňom. Žalovaná podala odvolanie v elektronickej podobe, pričom z elektronickej doručenky vyplýva, že odvolanie bolo súdu doručené 11. mája 2017 o 00:06 hod. V nadväznosti na tieto zistenia poukázal na § 121 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") a § 25 ods. 1, § 32 ods. 1 a § 32 ods. 5 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o e-Governmente") a dospel k záveru, že podanie urobené elektronickou formou podľa uvedených ustanovení sa považuje za doručené súdu uložením správy, t.j. okamihom, odkedy je správa objektívne dostupná prijímateľovi v jeho elektronickej schránke. V danom prípade k tomu došlo až 11. mája 2017. Oneskorene podané odvolanie žalovanej preto odmietol podľa § 386 písm. a) CSP.
Žalovaná podala proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzovala z § 420 písm. f) CSP.
Zastávala názor, že odvolacím súdom jej bolo znemožnené uskutočňovať jej patriace procesné oprávnenia v takej miere, že došlo k porušeniu práva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).