Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienečné zastavenie trestného stíhania pri preskúmaní obžaloby

61/2011
Podmienečné zastavenie trestného stíhania pri preskúmaní obžaloby
§ 216 ods. 1 písm. b), § 241 ods. 5 Trestného poriadku
Pri podmienečnom zastavení trestného stíhania podľa § 216 ods. 1 Trestného poriadku pokiaľ sa týka podmienky podľa písm. b) citovaného ustanovenia, len samotné nahlásenie vzniknutej škody nestačí k naplneniu tohto ustanovenia. Obvinený musí poskytnúť súčinnosť poisťovní a zabezpečiť, aby z titulu poistného plnenia škodu poškodenému uhradila poisťovňa a v prípade splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, musí prinajmenšom predložiť stanovisko poisťovne k predpokladanej výške splnenia. Súd pritom musí poznať jednoznačné stanovisko poškodeného k výške spôsobenej škody a k spôsobu jej náhrady.
Uznesenie
VVS Trenčín
2 To 1/2008
Skutkový stav:
Vyšší vojenský súd Trenčín
(ďalej aj "VVS") uznesením zo 16. januára 2008, sp. zn. 2 To 1/008, podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v celom rozsahu uznesenie vojenského obvodového súdu o podmienečnom zastavení trestného stíhania obvineného S. B. a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Samosudca vojenského obvodového súdu uznesením č. k. 3T/54/2007-139 z 12. decembra 2007 v zmysle § 350 TP v trestnej veci obvineného S. B. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") na tom skutkovom základe, že 20. februára 2007 v čase o 10.00 h v Č. ako vodič osobného motorového vozidla Volkswagen Golf, pri vychádzaní z miesta mimo cesty na hlavnú cestu č. II-487 v km 60.00 nedostatočne sledoval situáciu v cestnej premávke a prednou časťou nárazníka narazil do poškodenej chodkyne M. Š., ktorá prechádzala popred motorové vozidlo obvineného a týmto svojím konaním obvinený poškodenej spôsobil zranenia a to zlomeninu vonkajšieho kondylu horného konca píšťaly vľavo bez posunu úlomkov a pomliaždenie brušnej steny s dobou liečenia v trvaní 12 týždňov, podľa § 241 ods. 1 písm. g) TP z okolností uvedených v § 216 ods. 1 TP so súhlasom obvineného trestné stíhanie podmienečne zastavil a podľa § 216 ods. 2 TP určil obvinenému skúšobnú dobu na 18 mesiacov.
Samosudca odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že skutok sa stal, spáchal ho obvinený, skutok napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 TZ, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody od 6 mesiacov až na 2 roky. Obvinený dosiaľ viedol riadny život a aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu mal súd zato, že sú splnené všetky podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania proti S. B.
Prokurátor vojenskej obvodnej prokuratúry
podal proti uzneseniu sťažnosť, ktorá bola doručená súdu 31. decembra 2007. Zastáva názor, že sudca nemohol vykonať výsluch obvineného v zmysle § 241 ods. 5 TP.
Podľa komentára ako aj platnej judikatúry účelom ustanovenia § 241 ods. 5 TP nie je odstraňovanie prípadných nedostatkov z predsúdneho konania, ale iba zadováženie takých vysvetlení ako napr. či bol svedok poučený o práve odmietnuť vypovedať, vysvetlenia týkajúce sa obsahu spisu alebo ďalších nejasností napr. či bol obhajca prítomný na celom úkone a pod. Podľa rozhodnutia RIII/1964 sa takýto postup nemôže použiť na vykonávanie úkonov, ktoré majú byť vykonané až na hlavnom pojednávaní napr. na výsluch svedkov alebo na vykonávanie dôkazov za účelom ich hodnotenia a za účelom skutkového zistenia alebo objasnenia veci. Podľa rozhodnutia R45/1967 účelom preskúmania obžaloby nie je riešiť otázku viny tak ako na hlavnom pojednávaní, ale treba hodnotiť výsledky prípravného konania z hľadiska, či odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. Má zato, že sudca postupoval v rozpore s Trestným poriadkom, keď po podaní obžaloby vykonal výsluch obvineného s cieľom zistiť, či sa priznáva ku spáchaniu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu a či nahradil škodu, ktorú spôsobil alebo urobil iné opatrenia na náhradu ním spôsobenej škody. Podľa názoru prokurátora ide o úkon, ktorý smeruje k objasneniu skutočností či sa skutok stal vzhľadom na to, že obvinen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).