Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienka dovolacieho konania

53/2014
Podmienka dovolacieho konania
§ 241 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku
V dovolacom konaní musí dovolateľ splniť aj osobitnú podmienku konania vo veci, ktorej nedostatok možno odstrániť v ustanovenej lehote.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Obdo V 2/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom z 21. februára 2013, č. k. 1 Cbi 9/2012-44 zamietol návrh žalobcu na určenie, že pohľadávka žalobcu uplatnená v prihláške do konkurzného konania na majetok úpadcu je nesporná čo do pravosti a výšky.
V odôvodnení rozhodnutia súdu prvého stupňa uviedol, že Krajský súd v B. uznesením sp. zn. 38 K 39/1995 z 30. júna 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ing. I. M., L. a správcom konkurznej podstaty je JUDr. D. J. D. Na prieskumnom prejednávaní 30. januára 2012 si veriteľ (č. zv. 9) M.SK, spol. s r. o., uplatnil pohľadávku v sume 1 820,90 eur, ktorú správca konkurznej podstaty v celom rozsahu poprel z dôvodu, že veriteľ nepreukázal vznik pohľadávky, jej existenciu a namietol jej premlčanie. Podaním z 31. januára 2012 súd upovedomil žalobcu, že jeho pohľadávka, uplatnená vo výške 1 820,90 eur, bez požadovaného zaradenia bola popretá správcom konkurznej podstaty a bol poučený, že si svoj nárok, jeho výšku, poradie alebo právny dôvod, môže uplatniť žalobou voči tým, ktorí jeho nárok popreli v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia upovedomenia na súde, ktorý vyhlásil konkurz, inak súd na popretý nárok nebude brať zreteľ. Upovedomenie bolo doručené žalobcovi na adresu sídla podľa výpisu z obchodného registra. Zásielka sa vrátila súdu 14. februára 2012 s tým, že adresát je neznámy. Následne súd doručil listovú zásielku konateľovi, ktorý ju prevzal 1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).