Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Porušenie práva na obhajobu a vykonanie dôkazu v rozpore so zákonom

6/2012
Porušenie práva na obhajobu a vykonanie dôkazu v rozpore so zákonom
§ 2 ods. 9, § 132 ods. 2 Trestného poriadku
I. Orgány činné v trestnom konaní a súd môžu zamietnuť návrhy na vykonanie ďalších dôkazov, ak je už zhromaždených dostatok iných dôkazov, so zreteľom na ktoré navrhované dokazovanie nemôže privodiť zmenu dokazovanej okolnosti. Naproti tomu zamietnutie návrhu obvineného na doplnenie konania vykonaním takého dokazovania, ktoré je relevantné a spôsobilé privodiť zmenu dokazovanej okolnosti, je porušením práva obvineného na obhajobu.
II. Nerešpektovanie ustanovenia § 132 ods. 2 Trestného poriadku pri výsluchu svedka, najmä otázka vypočúvajúceho, ktorá obsahuje skutočnosť, ktorá sa má zistiť z výpovede svedka, je vykonaním dôkazu v rozpore s ustanovením zákona a teda dôkazom, ktorý v ďalšom konaní nemožno použiť, lebo nebol vykonaný v súlade so zákonom.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
6 Tdo 16/2008
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
rozsudkom z 8. októbra 2008, sp. zn. 6 Tdo 16/2008 vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v N. z 13. februára 2008 bol v zmysle § 371 ods. 1 písm. c) a g) Trestného poriadku (ďalej aj "TP"). porušený zákon v ustanovení § 319 TP a konaním, ktoré ju predchádzalo v ustanoveniach § 2 ods. 9, § 34 ods. 1 a § 132 TP v neprospech obvineného Š. T. Zrušil citované uznesenie odvolacieho súdu a zrušil aj rozsudok Okresného súdu v N. z 3. októbra 2007, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušený rozsudok obsahovo nadväzujúce pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. V súlade s ustanovením § 388 ods. 1 TP. Okresnému súdu v N. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Okresný súd
rozsudkom v N. z 3. októbra 2007, obvinil a uznal Š. T. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") účinného od 1. januára 2006 (ďalej, tam kde v texte bude uvedené TZ, Trestný zákon alebo TP alebo Trestný poriadok bude sa mať na mysli Trestný zákon a Trestný poriadok účinný od 1. januára 2006, pokiaľ výslovne nebude uvedené inak), na tom skutkovom základe, že ...
... dňa 30. augusta 2005 medzi 01.30 hod. z objektu Roľníckeho družstva T. N. obvinený Š. T. odcudzil z haly tvarovačky VKT traktor zn. Zetor 7245, červenej farby tak, že na hale tvarovačky vylomil dvere, na ktorých poškodil jazýček zámku a zárubňu, v zadnej časti haly odtrhol visiaci zámok na železnej bráne, za pomoci skrutkovača a veľkého kľukového kľúča, ktoré zostali na mieste činu, uvoľnil príves traktora, ktorý položil diskom a drevenou latou, vylomil uzamknuté dvere na traktore, tento naštartoval a podľa stôp, ktoré traktor zanechal, s ním vyšiel cez druhú železnú bránu, na ktorej predtým vylomil zaisťovaciu tyčku a visiaci zámok a odišiel smerom za obec Č., čím spôsobil poškodenému Roľníckemu družstvu T. N. škodu vo výške 150 000 Sk.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).