Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povolenie odstrelu medveďa hnedého

ZSP 49/2018
Povolenie odstrelu medveďa hnedého
§ 35 ods. 1 písm. a), § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
§ 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1, § 247 ods. 1, § 250i ods. 3, § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Celoročná druhová ochrana medveďa hnedého ako chráneného živočícha európskeho významu je zabezpečená na základe zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý ustanovuje v súvislosti s uvedeným živočíšnym druhom zakázané činnosti a súčasne aj podmienky, za ktorých možno povoliť výnimku z ochrany.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžo 84/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B. (ďalej len "krajský súd" alebo "súd prvého stupňa") zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu MŽP SR, odboru výkonu štátnej správy z 21. mája 2013 a toto rozhodnutie potvrdil. Prvostupňovým rozhodnutím bola povolená výnimka zo zákazu ustanoveného § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody a krajiny" alebo "zákon č. 543/2002 Z.z."). Výnimkou sa žiadateľovi - Poľovníckej spoločnosti RRR, Bratislava povolilo usmrtiť - odstreliť jedného jedinca medveďa hnedého v poľovnom revíri R., držať ho a prepravovať, a to za v rozhodnutí ustanovených podmienok, pričom odstrel bolo podľa rozhodnutia možné zrealizovať od 1. júna 2013 do 30. novembra 2013 posliedkou a postriežkou. O trovách konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi vzhľadom na jeho vecný neúspech náhradu trov konania nepriznal.
Z predloženého administratívneho spisového materiálu žalovaného krajský súd zistil, že 1. februára 2013 bola žalovanému doručená žiadosť Poľovníckej spoločnosti RRR, B. o udelenie výnimky z § 35 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. pre účely regulačného lovu 1 kusa medveďa hnedého v roku 2013. V žiadosti uviedol, odhadované údaje o počte medveďov v poľovnom revíri R., pričom žiadosť odôvodnil tým, že medvedia populácia je v poľovnom revíri R. trvale zvýšená a každoročne sú spôsobené škody na ovciach, hovädzom dobytku, včelstvách a na poľnohospodárskych kultúrach, ktoré nie sú uhrádzané. Pri rekreačných zariadeniach dochádza k návykom na nežiaduci spôsob získavania potravy a k častým nebezpečným stretom s ľuďmi. Tieto stretnutia ohrozujú zdravie a životy ľudí.
Vo vzťahu k hmotnoprávnej stránke veci krajský súd uviedol, že celoročná druhová ochrana medveďa hnedého ako chráneného živočícha európskeho významu je zabezpečená na základe zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý ustanovuje v súvislosti s uvedeným živočíšnym druhom zakázané činnosti a zároveň aj podmienky, za ktorých možno povoliť výnimku z ochrany dodajúc, že povoliť výnimku možno len za predpokladu, že neexistuje iná alternatíva a zároveň udelená výnimka neohrozí zachovanie populácie dotknutého druhu, pričom pre povolenie výnimky musí byť súčasne splnený niektorý z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 40 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Poukázal na to, že čo sa týka zachovania druhovej populácie medveďa hnedého v poľovnom revíri R., túto správny orgán adekvátne posudzoval na základe odpovede Štátnej ochrany prírody SR (ďalej aj "ŠOP SR") vypracovanej na žiadosť žalovaného o stanovisko k stanoveniu na povoľovanie výnimiek z podmienok ochrany chráneného živočícha - medveďa hnedého v roku 2013 zo 28. marca 2013. V tomto stanovisku ŠOP SR sa okrem iného uvádza, že predmetný revír sa nenachádza v územiach európskeho významu. V blízkosti sa nachádza SKUEV0238 Veľká Fatra, pričom zhodnotením kumulovaného vplyvu povolených výnimiek na odstrel medveďa hnedého v uvedenom ako aj v blízkych územiach európskeho významu nedôjde k významnému vplyvu na populáciu medveďa hnedého. ŠOP SR navrhla povoliť výnimku na usmrtenie jedného jedinca priamo v intraviláne obce V. a mestskej časti R. - Biely Potok, resp. v jeho blízkosti a v blízkosti PD L. R. v k. ú. R. a v blízkosti PD L. R. v k. ú. L. R.
K iným alternatívam ŠOP SR uviedla, že v súčasnosti existujú tri možnosti vyriešenia vzniknutého problému a to:
1. odplašenie problematických jedincov pomocou zvukových efektov, ktoré však pravdepodobne nebudú mať požadovaný efekt, alebo pomocou gumových projektilov,
2. odchyt, imobilizácia problematických jedincov, ich prevoz, umiestnenie vo vhodných aklimatizačných zariadeniach (umiestnenie do karantény, veterinárne opatrenia a pod.) a neskôr ich prevoz do oblastí, resp. zariadení s vhodnými podmienkami pre ich reprodukciu,
3. operatívny (mimoriadny) odstrel problematických jedincov.
Ako vyplýva z vyjadrení ZOO so sídlom v SR (ZOO Bojnice, ZOO Bratislava, ZOO Košice, ZOO Spišská Nová Ves), tieto momentálne nemajú kapacity na umiestnenie ďalšieho jedinca medveďa hnedého.
V odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu sa ďalej uvádza, že povolenie odstrelu jedného jedinca medveďa hnedého bolo odôvodnené záujmom verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí, a to vzhľadom na nebezpečenstvo stretu s človekom, keďže uvedený jedinec navštevuje lokalitu na zabezpečenie potravín, vzniká neprimerané riziko vzniku škôd, ako aj ohrozenia zdravia a ľudského života pri prípadnom strete jedinca s človekom. Existencia tohto nebezpečenstva vyplýva tak z upozornenia a žiadostí Obecného úradu L. O. ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).