Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pracovnoprávna ochrana pri skončení pracovného pomeru kontrolóra, ktorého funkcia zanikla z iných ako v zákone uvedených taxatívnych dôvodov (ZSP 51/2023)

§ 59 a nasl. Zákonníka práce
§ 11 zákona o obecnom zriadení
§ 420, § 421 Civilného sporového poriadku

Ak k zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra nedošlo zo zákonných dôvodov podľa § 18a ods. 8 zákona o obecnom zriadení, potom jeho pracovný pomer možno skončiť len niektorým zo spôsobov uvedených v zákonníku práce o skončení pracovného pomeru.

K prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 Civilného sporového konania.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 315/2023 – upravený na publikačné účely.

Z odôvodnenia

I.1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 26. mája 2023 domáhala vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením o odmietnutí jej dovolania v pracovnoprávnom spore, ktoré žiadala zrušiť a vec vrátiť najvyššiemu súdu na ďalšie konanie.

II. 2. V správnom súdnom konaní bolo rozsudkom krajského súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť 7. júna 2016, zrušené uznesenie miestneho zastupiteľstva z marca 2014, ktorým bola sťažovateľka zvolená za miestneho kontrolóra mestskej časti od marca 2014 do marca 2020 a ktorým bol starosta poverený uzavrieť s ňou pracovnú zmluvu, ktorá bola uzavretá po jej zvolení do funkcie v marci 2014. Mestská časť na to sťažovateľke 8. júna 2016 oznámila, že dňom právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu došlo k skončeniu jej pracovného pomeru zánikom jej funkcie. Sťažovateľka s tým nesúhlasila a žalobou žiadala určiť, že toto okamžité skončenie pracovného pomeru žalovanou mestskou časťou je neplatné a jej pracovný pomer trvá.

3. Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu sťažovateľky.

Odôvodnil to tým, že ak bolo zrušené uznesenie zastupiteľstva, na základe ktorého bola so sťažovateľkou uzavretá pracovná zmluva, tak starosta nebol oprávnený túto zmluvu uzavrieť. Preto sa zrušením uznesenia o zvolení sťažovateľky do funkcie dovtedy platná pracovná zmluva stala neplatnou. Sťažovateľka sa nemohla domáhať určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru z neplatnej pracovnej zmluvy. Okresný súd konštatoval, že pracovný pomer oproti Zákonníku práce vznikol špecifickým spôsobom zvolenia zastupiteľstvom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Pracovný pomer tak nemohol zaniknúť okamžitým skončením podľa § 68 Zákonníka práce a sťažovateľka sa nemohla domáhať určenia jeho neplatnosti. Naopak, mohla sa podľa § 337 ods. 2 Správneho súdneho poriadku (ďalej len ,,SSP“) domáhať trvania funkcie hlavného kontrolóra.

4. Sťažovateľka proti tomu podala odvolanie.

Podľa sťažovateľky je vznik pracovného pomeru podmienený uzavretím pracovnej zmluvy, nie zvolením zastupiteľstvom, čo je len osobitným predpokladom podľa zákona o obecnom zriadení na uzavretie pracovnej zmluvy. Pre absenciu osobitnej právnej úpravy skončenia pracovného pomeru z dôvodu zrušenia uznesenia zastupiteľstva o zvolení treba aplikovať všeobecné dôvody skončenia podľa Zákonníka práce. Podľa sťažovateľky fikcia platnosti pracovnej zmluvy mala trvať až do skončenia pracovného pomeru spôsobom podľa Zákonníka práce. K tomu, že mala podať žalobu podľa § 337 ods. 2 SSP, uviedla, že táto možnosť spočíva v preskúmaní zákonnosti uznesenia zastupiteľstva o odvolaní z funkcie, k čomu vôbec nedošlo.

5. Krajský súd rozsudok okresného súdu potvrdil.

Vychádzal z toho, že funkcia kontrolóra je výkonom práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v súlade s ktorým sa na pracovné vzťahy použije Zákonník práce. Preto na pracovný pomer sťažovateľky treba subsidiárne použiť § 1 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého sa na pracovnoprávne vzťahy použijú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Krajský súd zrušenie uznesenia zastupiteľstva o zvolení posúdil ako absenciu predpokladu pre uzavretie pracovnej zmluvy, ktorý musí byť splnený po celú dobu výkonu funkcie. Keďže sťažovateľka nebola platne zvolená do funkcie, tak jej nevznikol nárok na uzavretie pracovnej zmluvy. Krajský súd posúdil pracovnú zmluvu ako absolútne neplatnú podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor so zákonom o obecnom zriadení, pretože nárok na jej uzavretie vzniká až po zvolení do funkcie, ktoré bolo správnym súdom zrušené. Podľa krajského súdu pracovný pomer sťažovateľky nemožno skončiť podľa Zákonníka práce, leb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).