Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Práva nadobudnuté dobromyseľne

ZSP 61/2020
Čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 5 ods. 1, 2, § 6 ods. 2, 3, § 7 ods. 2, 3, § 50, § 59 ods. 1, § 60 ods. 1 písm. b), c), ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 21 ods. 1, 2, § 33 ods. 1, 2, § 58 ods. 1, § 65 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 1 písm. a/, § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
§ 10 ods. 2, § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2, § 214 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta Občiansky súdny poriadok
Ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy je odôvodnená potrebou garancie právnej istoty, stability právnych vzťahov, práv a povinností z nich vyplývajúcich, ako aj dôvery v právny poriadok a zákonnosť rozhodnutia orgánov verejnej správy.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžo 257/2015
Skutkový stav:
Krajský súd v Bratislave (ďalej aj "krajský súd" alebo "prvostupňový súd") rozsudkom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo 17. júna 2014, ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu a bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie žalovaného zo 17. februára 2014 o zrušení rozhodnutia Obvodného lesného úradu v B. z 25. marca 2013 mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok").
Zrušeným rozhodnutím Obvodný lesný úrad (ďalej "OLÚ") v B. na základe žalobcovej žiadosti trvale vyňal lesný pozemok v k. ú. V. na iné účely ako plnenie funkcie lesov, a to na účel zvýšenia efektívnosti využitia predmetného pozemku iným využitím pozemku ako doterajším spôsobom hospodárenia. Zároveň uložil žiadateľovi splnenie niektorých ďalších povinností v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch"), vrátane náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa v sume 40 178,18 eur.
Krajský súd poukázal na obsah administratívneho spisu, z ktorého vyplýva, že podaním z 21. januára 2013 požiadal žalobca ako vlastník lesného o výmere 8 524 m2 v k .ú. V. o trvalé vyňatie tohto pozemku z plnenia funkcií lesa, za účelom jeho efektívnejšieho využitia, pričom uviedol, že ho v budúcnosti nebude obhospodarovať ako les. V žiadosti uviedol, že ide o výbežok lesa v obytnej časti, kde obhospodarovanie tohto lesa podľa schváleného plánu starostlivosti o les neprináša vlastníkovi hospodársky efekt, vzhľadom na náklady spojené s nadobudnutím predmetnej nehnuteľnosti, pričom zámer zvýšenia efektívnosti využitia pozemku sa nedá zabezpečiť spôsobom doterajšieho hospodárenia. OLÚ v B., odbor lesného hospodárstva a poľovníctva, ako správny orgán prvého stupňa konajúci o predmetnej žiadosti, listom z 25. februára 2013 požiadal oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy o územno-plánovaciu informáciu k predmetnému lesnému pozemku a následne 11. marca 2013 vydal rozhodnutie, ktorým vyzval žalobcu na doloženie dokladov podľa zákona o lesoch a podľa § 7 vyhlášky č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územno-plánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcie lesov, a to stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy - OÚŽP B., odbor ochrany prírody, a do doby odstránenia nedostatkov podania v ustanovenej lehote do 8. apríla 2013 prerušil konanie. Rozhodnutie o prerušení konania ako aj predchádzajúca žiadosť adresovaná Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy boli podpísané riaditeľom odboru lesného hospodárstva a poľovníctva OLÚ v B. Mgr. Jozefom H.
Dňa 25. marca 2013 vydal OLÚ v B. rozhodnutie, ktorým podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch trvale vyňal lesný pozemok v k. ú. V. na iné účely ako plnenie funkcií lesov, na účel zvýšenia efektívnosti využitia predmetného pozemku iným využitím pozemku ako doterajším spôsobom hospodárenia, pričom uviedol, že uvedené nie je v rozpore so zámerom vlastníka R. Š. Vo výroku konštatoval, že predmetný pozemok zapíše Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislava v registri C-KN ako ostatnú plochu. V zmysle zákona o lesoch tiež uložil žalobcovi niektoré ďalšie povinnosti, vrátane povinnosti zaplatiť odvod - náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa, vypočítaný podľa znaleckého posudku č. 32/2013 z 20. januára 2013 vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom R. v celkovej výške 40 178,18 eur. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na prílohy k žalobcovej žiadosti a súhlasné stanovisko OÚŽP zo 14. marca 2013, pričom konštatoval, že keďže je správnemu orgánu známy stav vynímaných lesných pozemkov, nebolo potrebné vykonať vonkajšiu ohliadku. Rozhodnutie bolo podpísané prednostom OLÚ v B. Ing. Jánom H.
Po vykonanom odlesnení predmetného pozemku bolo na základe podnetov Okresného úradu Bratislava a MČ Bratislava - Nové Mesto začaté na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (orgán príslušný podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku) správne konanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia OLÚ v B. z 25. marca 2013 mimo odvolacieho konania, o čom žalovaný upovedomil žalobcu a ostatné dotknuté subjekty listom zo 17. decembra 2013. V začatom mimo odvolacom konaní bolo žalobcovi umožnené zaujať k veci písomné stanovisko, v konaní bol aj ako svedok vypočutý riaditeľ odboru lesného hospodárstva a poľovníctva OLÚ Mgr. Jozef H. a vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu B. Mgr. Lucia V. Rozhodnutím zo 17. februára 2014 žalovaný podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku zrušil rozhodnutie OLÚ v B. z 25. marca 2013 na základe jeho preskúmania mimo odvolacieho konania. Ako dôvody nezákonnosti tohto rozhodnutia, ktoré viedli k jeho zrušeniu v mimo odvolacom konaní, žalovaný uviedol, že predmetné rozhodnutie bolo vydané vecne nepríslušným orgánom štátnej správy, čím bol porušený § 46 správneho poriadku. Poukázal aj na § 5 ods. 1, 2, § 6 ods. 2, 3 a § 7 ods. 2, 3 zákona o lesoch, podľa ktorých je orgán štátnej správy povinný pred vydaním rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov posúdiť, či zámer predložený žiadateľom je v súlade so zásadami, ktoré zákon ustanovuje na ochranu lesných pozemkov, pričom konštatoval, že v preskúmavanom rozhodnutí nie je uvedené, ako sa správny orgán s touto povinnosťou vysporiadal.
Žalovaný poukázal na porušenie princípu materiálnej rovnosti v tom, že OLÚ v B. rozhodoval o vyňatí lesného pozemku nerovnako v porovnaní s podobnými prípadmi, keďže bez údajov o súlade zámeru žalobcu s územným plánom rozhodol o vyňatí pozemku, ktorého funkcia v zmysle platného územného plánu mesta B. je les a plnenie ostatných funkcií s tým súvisiacich. K otázke, či a ako budú vydaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania dotknuté dobromyseľne nadobudnuté práva žalobcu, žalovaný uviedol, že žalobca svoj zámer využitia predmetného lesného pozemku bližšie nezdôvodnil, vedel, že dotknutý pozemok je podľa územného plánu mesta B. určený na plnenie funkcie lesa, a preto dobromyseľnosť práv žalobcu nadobudnutých preskúmavaným rozhodnutím nepovažoval za preukázanú. Mal za to, že dobromyseľnosť účastníka konania by sa mala posudzovať komplexne, teda od doby, kedy sa začali posudzovať podklady, na základe ktorých bola podľa § 50 zákona o lesoch realizovaná zámena lesných pozemkov. Uviedol, že žalobca, ktorý iniciova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).