Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na súdnu ochranu a spravodlivé konanie. Viazanosť súdu návrhom na začatie konania. Platenie súdnych poplatkov. Charakter procesných úkonov

3/2014
Právo na súdnu ochranu a spravodlivé konanie
Viazanosť súdu návrhom na začatie konania
Platenie súdnych poplatkov
Charakter procesných úkonov
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
§ 153 ods. 2 a contrario Občianskeho súdneho poriadku
§ 41 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov
Procesné právo rozlišuje procesné úkony účastníka konania chybné a bezchybné, prípustné a neprípustné, účinné a neúčinné. Bezchybný je procesný úkon, ktorý má všetky predpísané obsahové a formálne náležitosti upravené v Občianskom súdnom poriadku.
Pri procesných úkonoch je rozhodujúci prejav vôle; platí totiž tzv. teória prejavu, a nie teória vôle, ktorá sa vzťahuje iba na súkromnoprávne (občianskoprávne) úkony.
Nález
Ústavného súdu
I. ÚS 223/2013 - upravený pre publikačné účely
Z odôvodnenia:
1. Ústavný súd SR (ďalej len "ústavný súd") podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ústavnom súde") uznesením č. k. I. ÚS 223/2013-27 zo 17. apríla 2013 prijal na ďalšie konanie sťažnosť Ing. V. I. - A.........M (ďalej len "sťažovateľ"), ktorou tento namieta porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava"), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") postupom Krajského súdu v B. (ďalej len "krajský súd") v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Cb 12/2007 a jeho uznesením zo 4. novembra 2009, postupom Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") v odvolacom konaní vedenom pod sp. zn. 6 Obo 125/2009 a jeho uznesením zo 16. decembra 2009 a v dovolacom konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 28/2010 a jeho uznesením z 25. októbra 2012 (ďalej aj "napadnuté rozhodnutia").
2. Sťažovateľ v sťažnosti doručenej ústavnému súdu 18. februára 2013 a doplnenej podaniami z 12. marca 2013 a 13. marca 2013 v podstatnom uviedol, že v konaní vedenom na krajskom súde pod sp. zn. 4 Cb 12/2007 vystupoval v procesnom postavení žalobcu v spore o zaplatenie 410 806,45 € s príslušenstvom. Predmetom sporu je "náhrada škody voči Slovenskej republike... o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom...". Krajský súd uznesením zo 4. novembra 2009 "zaviazal sťažovateľa na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie vo výške 24,648,00 €". Proti tomuto uzneseniu podal sťažovateľ 26. novembra 2009 odvolanie. Najvyšší súd ako súd odvolací uznesením zo 16. decembra 2009 potvrdil "podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") uznesenie súdu prvého stupňa a uložil sťažovateľovi zaplatiť súdny poplatok".
Sťažovateľ napadol toto uznesenie 2. marca 2010 dovolaním.
Najvyšší súd ako súd dovolací uznesením z 25. októbra 2012 dovolanie odmietol.
3. Sťažovateľ tvrdí, že jeho "základné ľudské práva boli porušené postupom Krajského súdu v B. v základnom konaní vedenom pod sp. zn, 4 Cb 12/2007, postupom Najvyššieho súdu SR v odvolacom konaní vedenom pod sp. zn. 6 Obo 125/2009 a v dovolacom konaní vedenom pod sp. zn. 10 Obdo V 28/2010, vo veci zaplatenia súdneho poplatku vo výške 24 648 €".
4. Podľa názoru sťažovateľa "Nedostatky v konaní Krajského súdu... neodstránil v odvolacom konaní ani v dovolacom konaní Najvyšší súd ... Nesprávnym úradným postupom oboch súdov došlo k porušeniu mojich základných ľudských práv a slobôd ... právo na spravodlivé súdne konanie, keďže o zaplatení súdneho poplatku za odvolanie nesprávne rozhodli na základe nesprávneho právneho predpisu a nesprávneho právneho posúdenia veci, keďže predmet sporu posúdili ako obchodnú vec napriek tomu, že predmetom sporu je náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).