Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predbežné otázky pri posudzovaní oslobodenia od súdnych poplatkov

ZSP 21/2018
Predbežné otázky pri posudzovaní oslobodenia od súdnych poplatkov
§ 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov
§ 135 ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
Ukončenie trestného konania bez rozhodnutia trestného súdu o tom, či bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, nezbavuje súdy v civilnom súdnom konaní, aby v súvislosti s riešením otázky oslobodenia od súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. prijali vlastné závery aj k týmto otázkam.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 189/2017
.
Skutkový stav:
Žalobcovia sa žalobou zo 17. júna 2014 podanou v zmysle § 11 a § 13 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") o ochrane osobnosti domáhali, aby žalovanej bola súdom uložená povinnosť zaplatiť každému z nich 75 000 eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá im bola spôsobená v súvislosti s úmrtím ich dcéry a sestry pri dopravnej nehode, ktorú zavinil vodič motocykla (ďalej len "vodič"). Pasívnu legitimáciu žalovanej vyvodzovali z ustanovení § 4 ods. 2 písm. a) a § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Žalobcovia v žalobe poukázali na to, že trestné stíhanie, začaté v danej veci pre spáchanie prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") bolo zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") (z dôvodu úmrtia vodiča).
Okresný súd (ďalej "súd prvého stupňa") uznesením konanie zastavil.
Vychádzal z toho, že žalobcovia ako poplatníci [§ 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení do 30. júna 2016 (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb.")], napriek výzve a poučeniu súdom nezaplatili súdny poplatok za podanú žalobu (vo výške 4 x 2 316 eur). Súd prvého stupňa sa nestotožnil s názorom žalobcov, že sa na nich vzťahuje osobné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov vyplývajúce z § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. V danom prípade nie je totiž preukázané, že žalobcami tvrdená ujma im (skutočne) bola spôsobená trestným činom - predmetné trestné stíhanie bolo zastavené.
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") na odvolanie žalobcov uznesením potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.
Súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého sa na žalobcov nevzťahuje oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. Vzhľadom na výsledok trestného stíhania nie je pre účely konania o podanej žalobe p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).