Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prednostné a urýchlené konanie vo väzobných veciach a použitie ustanovení o nahradení väzby

46/2014
Prednostné a urýchlené konanie vo väzobných veciach a použitie ustanovení o nahradení väzby
Čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
§ 2 ods. 6, § 79 ods. 3 a § 238 ods. 3 Trestného poriadku
Ak dôvodom prepustenia obvineného z väzby bolo porušenie jeho práva na prednostné a urýchlené rozhodnutie o zákonnosti jeho pozbavenia osobnej slobody podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 ods. 2 Ústavy SR a porušenie ustanovení § 2 ods. 6 Trestného poriadku, § 79 ods. 3 Trestného poriadku alebo v konaní pred súdom aj § 238 ods. 3 Trestného poriadku, nemôže súd súčasne s rozhodnutím o prepustení obvineného z väzby na slobodu z tohto dôvodu rozhodnúť o nahradení jeho väzby niektorým z procesných inštitútov zakotvených v ustanovení § 80 alebo § 81 Trestného poriadku
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
2 Tos 12/2010
Skutkový stav:
Krajský súd uznesením uvedenej spisovej značky podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") - na sťažnosť prokurátora - zrušil uznesenie Okresného súdu M., sp. zn. 23T 4/2010 a podľa § 79 ods. 3 TP ml. M. K. prepustil z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Okresný súd M. uznesením č. k. 23T/4/2010-360 zo 4. februára 2010 podľa § 79 ods. 3 TP prepustil obvineného M. K. na slobodu. Zároveň podľa § 80 ods. 1 písm. b) TP prijal písomný sľub obvineného zo 7. decembra 2009 a 18. januára 2010.
Podľa § 80 ods. 1 písm. c) TP uložil nad obvineným dohľad probačného a mediačného úradníka Okresného súdu M. Podľa § 82 ods. 1 písm. f) TP uložil obvinenému povinnosť pravidelne sa dostavovať na Okresný súd M. k probačnému a mediačnému úradníkovi, podľa jeho určenia, prvýkrát do 24 hodín po jeho prepustení z väzby. Podľa § 80 ods. 2 TP obvinenému uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu bezodkladne každú zmenu pobytu.
Svoje rozhodnutie odôvodnil súd prvého stupňa, poukazujúc na konštantnú judikatúru Ústavného súdu SR ako aj ESĽP, v podstate neprimeranosťou trvania rozhodovania prokurátora o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu (cca 47 dní), hoci konaniu nebránila žiadna objektívna prekážka. Vzhľadom na porušenie základného práva obvineného na urýchlené konanie garantovaného čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") rozhodol o prepustení obvineného z väzby na slobodu. Keďže obvinený zároveň so žiadosťami o prepustenie z väzby navrhol nahradenie väzby písomným sľubom, prípadne i "mediačným" dohľadom, rozhodol aj v zmysle § 80 ods. 1 písm. b), c) TP o nahradení väzby prijatím písomného sľubu obvineného, nariadením dohľadu probačného a mediačného úradníka tamojšieho súdu, pričom obvinenému zároveň uložil povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a súdu každú zmenu miesta jeho pohybu.
Prokurátor Okresnej prokuratúry M. podal proti tomuto uzneseniu riadne a včas sťažnosť a to priamo do zápisnice o výsluchu obvineného na Okresnom súde M. vykonanom 4. februára 2010, kde sa rozhodlo o prepustení obvineného z väzby na slobodu. Zahlásenú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).