Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania - funkčná príslušnosť súdov

15/2012
Prípustnosť dovolania - funkčná príslušnosť súdov
§ 10, § 237, § 239 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
O porušenie zásady dvojinštančnosti konania ide vtedy, ak odvolací súd rozhodol o inom predmete konania, než o tom, o ktorom rozhodol súd prvého stupňa, ak sú skutkové a právne predpoklady obidvoch uplatnených nárokov aspoň čiastočne odlišné a nejde o odlišnú formuláciu návrhu.
Oprava záhlavia rozsudku Najvyššieho súdu SR (doplnenie identifikačného čísla žalovaného), neporušuje túto procesnú zásadu a nenaplňuje niektorú z procesných vád v intenciách ustanovenia § 237 a § 239 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majúcu za následok prípustnosť dovolania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 3/2011
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR rozsudkom sp. zn. 4 Obo 116/2008 zo 17. marca 2009 zmenil rozsudok Krajského súdu v B. č. k. 84Cb 51/1999-322 z 25. novembra 2004 v napadnutej časti tak, že žalobu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v sume 97 264,44 eur na účet zástupcu. Žalobca navrhol opraviť záhlavie rozsudku a to doplnením identifikačného čísla žalovaného, podaním z 24. februára 2010.
Najvyšší súd SR uznesením z 11. marca 2010 č. k. 4Obo 116/2008-666 návrh žalobcu na vydanie opravného uznesenia zamietol.
Podľa § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"). súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejme nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie.
Podľa § 157 ods. 1 OSP v písomnom vyhotovení rozsudku sa po slovách "V mene Slovenskej republiky" uvedie označenie súdu, mená a priezviská sudcov a prísediacich, presné označenie účastníkov a ich zástupcov, účasť prokurátora, označenie prejednávanej veci, znenie výroku, odôvodnenie, poučenie o lehote na podanie odvolania a náležitostiach odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2, poučenie o možnosti výkonu rozhodnutia a deň a miesto vyhlásenia. V zmysle § 79 ods. 1 OSP konanie sa začína na návrh. Ďalej toto ustanovenie uvádza čo má návrh obsahovať.
Podľa § 164 OSP možno opraviť rozhodnutie v prípadoch, ak ide o chyby v písaní, počítaní a ďalej o také chyby, ktoré sú zrejmé nesprávnosti podobného pôvodu, ako chyby v písaní a počítaní, t.j. ku ktorým došlo len zjavným a okamžitým zlyhaním v duševnej či mechanickej činnosti osoby, za účasti, ktorej došlo k vyhláseniu, alebo vyhotoveniu rozhodnutia, a ktoré sú každému zrejmé? zrejmosť takej nesprávnosti vysvitá najmä z porovnania výroku rozhodnutia s jeho odôvodnením, prípadne aj z iných súvislostí.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).