Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kauzálna príslušnosť a forum shopping

 

ZSP 54/2019
Kauzálna príslušnosť a forum shopping
§ 40 Civilného sporového poriadku
§ 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku
§ 26 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Ak Civilný sporový poriadok v § 40 výslovne ukladá súdu povinnosť skúmať aj bez námietky kauzálnu príslušnosť počas celého konania, ak po vykonanom dokazovaní súd uzavrie, že na taký postup sú splnené podmienky, je povinný spis postúpiť kauzálne príslušnému súdu. To, či sú skutočne splnené podmienky kauzálnej príslušnosti, nemusí byť vždy zjavné z obsahu žalobného návrhu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Ndob 2/2019
.
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Ž. 16. augusta 2018 domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 417 271,93 eur s príslušenstvom. Žalobca svoj návrh odôvodnil odkazom na existenciu zmluvného vzťahu a zákonnej povinnosti, zároveň aj poukazom na porušenie práva proti nekalej súťaži, čoho výsledkom má byť v konaní uplatnený nárok na náhradu škody. Súd vzhľadom na existenciu kauzálnej príslušnosti žalobcu vyzval, aby upresnil, či si nárok uplatňuje cestou nekalej súťaže, resp. aby uviedol, akým titulom sa nároku domáha. Žalobca následne výslovne uviedol, že nárok žiada priznať titulom náhrady škody z nekalej súťaže.
Okresný súd Ž. postupom podľa § 43 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. CSP postúpil vec Okresnému súdu B. Bystrica s tým, že postupujúci súd nie je kauzálne príslušný a vec postupuje súdu kauzálne príslušnému podľa ustanovenia § 26 ods. 1 CSP s odkazom na predmet sporu - nárok z nekalej súťaže.
Okresný súd B. Bystrica s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil podľa ustanovenia § 43 ods. 2 CSP Najvyššiemu súdu SR ako súdu najbližšie spoločne nadriadenému na rozhodnutie o príslušnosti.
Súd poukázal na to, že žalobca
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).