Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vylúčenie správcu konkurznej podstaty z výkonu správcovskej činnosti pre jeho zaujatosť

ZSP 26/2017
Vylúčenie správcu konkurznej podstaty z výkonu správcovskej činnosti pre jeho zaujatosť
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Správca konkurznej podstaty nevykonáva súdnu moc, preto ich ne/predpojatosť nemožno posudzovať podľa zásad vzťahujúcich sa na rozhodovanie o vylúčení sudcu z konania.
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 583/2015
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 28. septembra 2015 doručená sťažnosť spoločnosti K... k. s. (ďalej len "sťažovateľka"), ktorou napadla v záhlaví tohto uznesenia uvedené rozhodnutie KS v B. (ďalej len "krajský súd") a navrhla jeho zrušenie pre rozpor s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") s odôvodnením, že pri riešení a posudzovaní zaujatosti jej ako novozvolenej správkyne konkurznej podstaty všeobecný súd postupoval v rozpore s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správcoch").
2. Sťažovateľka v sťažnosti namietala, že jediným dôvodom na odmietnutie návrhu schôdze veriteľov na jej ustanovenie do funkcie správcu bola údajná personálna prepojenosť komandistu Ing. M. S., ktorý nemá odbornú spôsobilosť na výkon funkcie správcu a nie je ani oprávnený konať v mene správcu - na právneho zástupcu jedného z veriteľov S...BANK Slovensko, a.s., z AK S. & P., s. r. o. JUDr. F. S., bez dôkladného posudzovania relevantných právnych skutočností vyplývajúcich z § 4 ods. 1 a 2 zákona o správcoch. To sťažovateľka považovala za prejav svojvôle krajského súdu a porušenie jej ústavných práv.
3. Krajský súd na výzvu ústavného súdu listom z 8. februára 2016 navrhol sťažnosť zamietnuť, lebo podľa neho možná existencia vzťahu medzi právnym zástupcom rozhodujúceho veriteľa S... BANK Slovensko, a.s., a komanditistom správcu K... k. s. zakladá dôvodnú pochybnosť o nezaujatom postupe novozvoleného správcu, čo bolo dôvodom na jeho vylúčenie z ďalšej činnosti; zároveň krajský súd súhlasil s upustením od ústneho pojednávania.
4. S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).