Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyslovenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách súdom

ZSP 32/2018
Vyslovenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách súdom
§ 153 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku
Súd aj bez návrhu môže v rozsudku vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom je neprijateľná; na tom nič nemení ani skutočnosť, že dodávateľ prestal zmluvnú podmienku, ktorú súd určil za neprijateľnú, v spotrebiteľských zmluvách používať.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 242/2013
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom z 19. júna 2012 zrušil platobný rozkaz okresného súdu zo 14. októbra 2011, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 564,26 eur spolu s 0,023% úrokom z omeškania denne zo sumy 564,26 eur od 21. apríla 2010 až do zaplatenia a žalobu v časti prevyšujúcej sumu 564,26 eur a v prevyšujúcej časti úroku z omeškania zamietol. Zároveň vo výroku vyslovil, že zmluvná podmienka uvedená v hlave 14 § 3 druhej vety a v § 4 Úverových zmluvných podmienok spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., ako neoddeliteľnej súčasti Úverovej zmluvy z 11. marca 2008, podľa ktorých: "V prípade omeškania úhrady splátky, splátky RÚ I. či RÚ II., alebo ich časti, dlhšieho ako 7 dní, je klient ďalej povinný zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 8% z čiastky, s úhradou ktorej je v omeškaní. V prípade omeškania klienta s úhradou splátky úveru, prípadne splátky RÚ I. alebo RÚ II., či ich časti, dlhšieho ako 6 mesiacov, je klient ďalej povinný zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 5% z úveru, s ktorého vrátením spoločnosti je v omeškaní", je neprijateľná. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi účastníkmi konania bola 11. marca 2008 uzavretá zmluva o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanému úver vo výške 16 999,- Sk, ktorý sa žalovaný zaviazal splatiť 24 splátkami po 1 059 Sk, pri ročnej úrokovej sadzbe 36,92% a ročnej priemernej miere nákladov (RPMN) vo výške 44,6% s tým, že dátum prvej splátky bol dohodnutý na 11. mája 2008 a lehota splatnosti na 20. apríla 2010. Právny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi konania posúdil ako záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 a nasl. OZ a podľa zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len "zákon č. 258/2001 Z.z."). Z obsahu úverovej zmluvy zistil, že v nej chýba údaj o priemernej hodnote RPMN, ktorý údaj je povinnou náležitosťou zmluvy o spotrebiteľskom úvere [§ 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 258/2001 Z.z.]. Poskytnutý úver sa pre nedostatok tejto náležitosti v zmysle § 4 ods. 3 citovaného zákona považuje za bezúročný a bez poplatkov. Žalobcovi preto vznikol nárok len na zaplatenie poskytnutej istiny úveru v sume 564, 26 eur, v ktorej časti žalobu považoval za dôvodnú. Pokiaľ žalobca uplatnil nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 15,84 eur, uviedol, že "dohoda" o jednostrannej zmluvnej pokute v právnom úkone, ktorý má podobu štandardnej form
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).