Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzťah príčiny a následku - skutková otázka

ZSP 54/2020
§ 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Záver súdu o tom, že je alebo nie je daná príčinná súvislosť medzi príčinou a následkom, nie je založený na aplikácii právnych noriem súdom na zistený skutkový stav, ale spočíva na vyhodnotení skutkových zistení, ku ktorým dospel súd v rámci dokazovania. Výsledkom tejto činnosti súdu nie sú právne závery, ale skutkové závery, čo znamená, že otázka existencie príčinnej súvislosti nie je otázkou právnou, ale ide o skutkovú otázku, ktorá môže byť riešená vždy len v konkrétnych súvislostiach, a nie vo všeobecnej rovine. Otázku existencie príčinnej súvislosti nie je dovolací súd oprávnený vo svojom rozhodnutí riešiť, preto táto otázka ani nemôže byť relevantná pre založenie prípustnosti dovolania v zmysle ustanovení § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
4 Cdo 188/2019
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom z 22. mája 2017 uložil žalovaným v prvom až štvrtom rade povinnosť zaplatiť do troch dní obom žalobcom po 10 000 eur s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká povinnosť v rozsahu plnenia ostatných žalovaných.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že v spore je daná pasívna vecná legitimácia žalovaných, a to z titulu, že žalovaný v prvom rade bol vodič motorového vozidla, prevádzkou ktorého 22. júla 2011 spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k úmrtiu matky žalobcov, žalovaný v druhom rade je vlastníkom tohto motorového vozidla a žalovaní v treťom a štvrtom rade sú poisťovatelia, s ktorými mal v čase nehody žalovaný v druhom rade ako vlastník predmetného motorového vozidla uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že došlo k zásahu do osobnostných práv žalobcov a že sú splnené všetky predpoklady pre vznik ich nároku na náhradu nemajetkovej ujmy proti poisťovateľom, ktorá podľa jeho názoru je krytá povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 381/2001 Z.z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 381/2001 Z.z."). So zreteľom na okolnosti daného prípadu považoval za primeranú náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10 000 eur pre každého zo žalobcov.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalovaných v prvom až štvrtom rade rozsudkom z 10. júla 2018 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny.
Konštatoval, že súd prvej inštancie v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav, na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec správne právn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).