Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zabezpečenie záväzku ručením

5/2012
Zabezpečenie záväzku ručením
§ 303 až 312 Obchodného zákonníka
Záväzok ručiteľa a dlžníka je záväzkom akcesorickým, pričom vznik a trvanie tohto záväzku je právne podmienené existenciou hlavného záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. Právna úprava ručenia v rámci Obchodného zákonníka má komplexný charakter a je paralelná s právnou úpravou v Občianskom zákonníku. Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy sa v celom rozsahu spravujú len Obchodným zákonníkom. V prípade čiastočného zabezpečenia záväzku a dlžníkovho čiastočného plnenia, rozsah plnenia pre ručiteľa zostáva zachovaný až do okamihu, ktorým sa výška dlžníkom nesplateného záväzku nevyrovná výške záväzku zabezpečeného ručením.
Rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR
1 M Obdo V 11/2011
Skutkový stav:
Pôvodný žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému v prvom rade zaplatenia istiny 8 997 376 Sk s 28% úrokom ročne od 31. marca 1993 do zaplatenia a voči žalovanému v druhom rade splnenia záväzku titulom ručenia.
Súd prvého stupňa
rozsudkom zaviazal žalovaného v druhom rade zaplatiť žalobcovi istinu 300 000 Sk s 28% úrokom ročne zo sumy 300 000 Sk od 31. marca 1993 do zaplatenia, ako aj trovy konania vo výške 11 997 Sk. V časti o zaplatenie istiny 8 697 376 Sk súd konanie voči žalovanému v prvom rade zastavil.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že pôvodný žalobca poskytol žalovanému v prvom rade úver na základe úverovej zmluvy vo výške 9 000 000 Kčs, ktorý bol čerpaný vo výške 8 997 376 Kčs (aktuálny stav úveru k 25. septembru 1996), pričom tento nebol uhradený ani jednou splátkou.
Žalovaný v druhom rade nadobudol postavenie ručiteľa vyhlásením o ručiteľskom záväzku k úverovej zmluve z 21. októbra 1992 a to do výšky 3 000 000 Kčs vrátane príslušných ustanovení Zmluvy o úrokovej sadzbe.
Pôvodný žalobca - veriteľ vyzval žalovaného v prvom rade 31. marca 1993 na zaplatenie nesplateného úveru a žalovaného v druhom rade 11. septembra 1998 na zaplatenie 300 000 Sk s prísl., keďže žalovaný v druhom rade ručil v tejto výške za záväzok žalovaného v prvom rade.
Súd prvého stupňa konštatoval, že úverová zmluva bola platne uzatvorená so žalovaným v prvom rade, platné je aj vyhlásenie žalovaného v druhom rade o ručiteľskom záväzku k úverovej zmluve, keďže podľa § 304 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ") ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od uplatnenia podmienky.
Uplatnený nárok žalobcu prvostupňový súd posúdil podľa § 303 a nasl. ustanovení OBZ.
Podľa § 303 OBZ, kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplní určitý záväzok, stáva sa dlžníkovým ručiteľom.
Žalovaný v druhom rade ručil iba za časť záväzku, t.j. 300 000 Sk a preto prvostupňový súd aplikoval v danej veci § 307 ods. 2 OBZ, podľa ktorého, ak je ručením zabezpečená iba časť záväzku, neznižuje sa rozsah ručenia čiastočným plnením záväzku, ak záväzok zostáva nesplnený vo výške, v akej je zabezpečený ručením.
Žalovaný v prvom rade si svoj záväzok nesplnil, zaplatené sumy - splátky si veriteľ započítal na úroky, preto nedošlo k umoreniu ani časti istiny.
Pôvodný žalobca - veriteľ postúpil svoju pohľadávku zmluvou o postúpení pohľadávky na tretí subjekt a následne tento subjekt ho postúpil zmluvou o postúpení pohľadávky na ďalšiu právnickú osobu - terajšieho ža
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).