Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Základné práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces. Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí. Odklad vykonateľnosti rozhodnutia

13/2012
Základné práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces
Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí
Odklad vykonateľnosti rozhodnutia
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 157 ods. 2, § 243 Občianskeho súdneho poriadku
Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu je požiadavka riadneho odôvodnenia rozhodnutia jedným zo základných atribútov spravodlivého procesu. Dodržiavanie povinnosti odôvodniť rozhodnutie má zaručiť transparentnosť a kontrolovateľnosť rozhodovania súdov a vylúčiť ľubovôľu, lebo len vecne správne (zákonu celkom zodpovedajúce) rozhodnutia a náležite, t.j. zákonom vyžadovaným spôsobom odôvodnené rozhodnutie napĺňa - ako neoddeliteľná súčasť "stanoveného postupu" - ústavné kritériá vyplývajúce preň z Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I
. ÚS 327/2010.
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 2. augusta 2010 doručená sťažnosť sťažovateľky, ktorou namietala porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") uznesením Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd"), sp. zn. 3 Cdo 226/2009 z 27. mája 2010 (ďalej len "uznesenie najvyššieho súdu").
2. Zo sťažnosti vyplýva:
"Sťažovateľka podala... 30. januára 2002 na Okresný súd B. I žalobu o zaplatenie 2 400 000 Sk s príslušenstvom...
Okresný súd B. vydal 23. júna 2005 v konaní vedenom pod sp. zn. 15 C 21/02 rozsudok, ktorým návrh sťažovateľky zamietol.
Krajský súd v B. 7. februára 2008 rozsudkom v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 171/06 potvrdil rozsudok Okresného súdu b. I...
Sťažovateľka 13. júna 2008 podala sťažnosť na Ústavný súd SR, v ktorej namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu B. I v konaní vedenom pod sp. zn. 15 C 21/02 a Krajského súdu v B. v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 171/06...
Ústavný súd SR v konaní pod sp. zn. II. ÚS 358/08 nálezom z 27. novembra 2008 rozhodol tak, že základné právo sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v B., č. k. 9 Co 171/06-167 zo 7. februára 2008 porušené bolo. A rozsudok Krajského súdu v B., č. k. 9 Co 171/06-167 zo 7. februára 2008 zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v B. na ďalšie konanie...
Krajský súd v B. následne rozsudkom z 23. marca 2009 sp. zn. 9 Co 17/2009, rozhodol tak, že v napadnutej zamietajúcej časti rozsudok prvostupňového Okresného súdu B. I v konaní pod sp. zn. 15 C 21/02 zmenil tak, že zaviazal žalovanú zaplatiť Sťažovateľke sumu 79 665, 41 eur so 17,6% úrokom z omeškania od 9.2.1999 do zaplatenia a nahradiť trovy konania. Rozsudok Krajského súdu v B. nadobudol právoplatnosť 7. mája 2009 a vykonateľnosť 11. mája 2009...
Žalovaná sa dovolaním zo 4. júna 2009 na dovolacom súde domáhala toho, aby Najvyšší súd SR tento rozsudok Krajského súdu zrušil a návrh navrhovateľky (sťažovateľky) v celom rozsahu zamietol.
Najvyšší súd SR následne uznesením z 27. mája 2010 v konaní pod sp. zn. 3 Cdo 226/2009 rozhodol tak, že do rozhodnutia o dovolaní žalovanej odložil vykonateľnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 23. marca 2009 sp. zn. 9 Co 17/2009."
3. Najvyšší súd odôvodnil svoje uznesenie takto:
"Žalovaná podala dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v B. z 23. marca 2009 sp. zn. 9 Co 17/2009; podala tiež návrh na odloženie vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia.
V zmysle § 243 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") môže súd, ktorý má rozhodnúť o dovolaní, odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia. Keďže v preskúmavanom prípade sú dané dôvody pre odloženie vykonateľnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, dovolací súd do rozhodnutia o dovolaní odložil vykonateľnosť dovolaním napadnutého rozsudku".
4. Zo sťažnosti sťažovateľky vyplýva, že "Iné odôvodnenie Uznesenie Najvyššieho súdu SR, voči ktorému smeruje táto sťažnosť, neobsahuje", pričom sťažovateľka poukazuje na to, že "Najvyšší súd SR... rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia rok po právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v B. a takmer rok po podaní dovolania žalovanou v čase, keď na základe uvedeného rozhodnutia súdu prebieha exekučné konanie."
Sťažovateľka je toho názoru, že napadnutým uznesením najvyššieho súdu "došlo k porušeniu ústavného práva sťažovateľky podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR a článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď toto uznesenie absentovalo akékoľvek odôvodnenie skutočností, v zmysle ktorých mal Najvyšší súd SR za to, že sú dané dôvody pre odložené vykonateľnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, na základe čoho ho považujeme za zjavne neodôvodnené (v rozpore s § 169 ods. 1 a 2 OSP), arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné."
Sťažovateľka na záver uvádza, že "Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie (obsiahnutého v základnom práve na súdnu ochranu) podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany (napr. III. ÚS 209/04, III. ÚS 95/06, III. ÚS 260/06, III. ÚS 153/07).
Obsah základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR však nespočíva iba v o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).