Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zdravotný stav ako dôvod na odročenie pojednávania

1/2014
Zdravotný stav ako dôvod na odročenie pojednávania
§ 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 119 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak obsahom návrhu na odročenie pojednávania, ktorého dôvodom je zdravotný stav účastníka, nie je vyjadrenie ošetrujúceho lekára, je súd povinný v zmysle § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku vyzvať účastníka na jeho doplnenie a súčasne ho poučiť ako treba doplnenie urobiť, resp. čo konkrétne má byť obsahom vyjadrenia ošetrujúceho lekára.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 328/2012
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporcovi povinnosť prispievať na výživu navrhovateľky sumou 50 Eur mesačne s účinnosťou od 1. júna 2011. Dlžné výživné za čas od 1. novembra 2011 do 1. decembra 2011 v sume 50 Eur uložil odporcovi zaplatiť navrhovateľke v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a odporcovi náhradu trov konania nepriznal.
Vychádzal zo zistenia, že navrhovateľka v školskom roku 2011/2012 študuje 3. ročník dennej formy študijného odboru telesnej výchovy a pedagogiky na univerzite, fakulte športu. Z tohto dôvodu nie je schopná sa sama živiť, a teda je zákonnou povinnosťou odporcu prispievať jej na výživu. Vzhľadom na možnosti a schopnosti odporcu považoval za primeranú výšku výživného 50 € mesačne. Do uvedenej sumy považoval preto návrh navrhovateľky za dôvodný a v prevyšujúcej časti jej návrh zamietol. Právne vec posúdil v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 a 3 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine.
Krajský súd na odvolanie navrhovateľky rozsudok okresného súdu zmenil tak, že odporcu zaviazal prispievať na výživu navrhovateľky sumou 200 Eur mesačne, ktorú je povinný platiť k rukám navrhovateľky vždy do 12-teho dňa v mesiaci vopred s účinnosťou od 1. júna 2011. Dlžné výživné za obdobie od 1. júna 2011 do 30. júna 2012 vo výške 1 950 Eur uložil odporcovi splácať v 50-eurových mesačných splátkach spolu s bežným výživným počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku pod stratou výhody splátok a rozhodol o trovách konania.
K existencii dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania, a teda k prejednaniu odvolania navrhovateľky bez prítomnosti odporcu uviedol, že hoci odporca s návrhom na odročenie pojednávania predložil lekárske potvrdenia, tieto neobsahovali výslovné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účasť na pojednávaní by mohla odporcovi spôsobiť akútny stres, v dôsledku ktorého by bol vážne ohrozený jeho život alebo zdravie tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 119 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"). Prejednal preto odvolanie navrhovateľky bez prítomnosti odporcu a na pojednávaní 27. júna 2012 vo veci samej aj rozhodol. Po doplnení a zopakovaní dokazovania dospel (na rozdiel od súdu prvé
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).