Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluva o dielo - bezdôvodné obohatenie - vydanie in natura

ZSP 33/2020
§ 37, § 457 a § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 420 písm. f), § 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku
Pokiaľ je neplatná zmluva o dielo, na základe ktorej zhotoviteľ dodal objednávateľovi určité veci a uskutočnil aj ich montáž, nastupuje povinnosť účastníkov tejto zmluvy vrátiť si navzájom všetko, čo podľa nej dostali. Súd, ktorý v takom prípade posudzuje opodstatnenosť žaloby objednávateľa o vydanie bezdôvodného obohatenia, musí zvážiť, či sú splnené predpoklady naturálnej reštitúcie (vrátenia veci in natura) a či riešenie navrhované v žalobe nevedie k podstatnému znehodnoteniu alebo dokonca zničeniu zhotoviteľom dodaných vecí, ktoré môžu ešte naďalej slúžiť vyhovujúcim spôsobom svojmu účelu na doterajšom mieste.
Pri aplikácii § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné, aby súd vzal do úvahy nielen hodnotu zhotoviteľom dodaných vecí, ale aj hodnotu jeho pracovných výkonov, ktoré viedli k vytvoreniu trvalej hodnoty. Výška peňažnej náhrady za pracovné výkony zhotoviteľa by zásadne mala zodpovedať obvyklej odmene za výkon rovnakých (obdobných) pracovných činností v danom mieste a čase.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
6 Cdo 206/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom z 12. januára 2015 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 3 500 eur s príslušenstvom (konkretizovaným vo výroku rozsudku) oproti povinnosti žalobkyne vydať žalovanému veci (špecifikované vo výroku rozsudku).
Podľa právneho názoru súdu prvej inštancie nie je zo zmluvy o dielo, ktorú uzavreli strany sporu, zrejmé, čo konkrétne sa žalovaný zaviazal vyhotoviť (že by to mala byť kuchynská linka, dodávku a montáž ktorej uskutočnil). Dospel k záveru, že v zmluve o dielo nebol predmet diela špecifikovaný tak, aby sa dal považovať za dostatočne určitý. Zmluva je preto pre neurčitosť jej predmetu neplatná podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"). Keďže nebolo sporné, že žalobkyňa za dielo zaplatila žalovanému 3 500 eur a že kuchynská linka je demontovateľná (vrát. zabudovaných spotrebičov), žalobe vyhovel. Pri právnom posudzovaní sporu aplikoval ustanovenia § 52 ods. 1 až 3, § 37 ods. 1, § 457, § 458 ods. 1, § 631, § 632, § 517 ods. 2 OZ.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalovaného rozsudkom z 8. februára 2017 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP").
Za správne považoval skutkové aj právne závery súdu prvej inštancie a stotožnil sa aj s dôvodmi napadnutého rozsudku, na ktoré v celom rozsahu odkázal. Osobitne sa vyjadril k námietke žalovaného, podľa ktorej formulácia napadnutého rozsudku je zmätočná. Podľa názoru odvolacieho súdu je výrok rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým si majú strany vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, správne formulovaný a dostatočne špecifikovaný. Stotožnil sa pri tom s právnym názorom súdu prvej inštancie, že právny vzťah medzi žalobkyňou ako objednávateľkou diela a žalovaným ako jeho zhotoviteľom je vzťah spotrebiteľský a že predmet zmluvy o dielo je vymedzený nejednoznačne, v dôsledku čoho je táto zmluva neplatná. Uviedol, že v prípade neplatnosti právneho úkonu nastupuje režim podľa § 457 OZ, t.j. vzájomná reštitučná povinnosť, ktorá je založená na princípe naturálnej reštitúcie. Iba vtedy, ak to nie je dobre možné, musí byť poskytnutá peňažná náhrada ako protihodnota toho, čo nemožno vydať; podľa názoru odvolacieho súdu však o tento prípad v danej veci nešlo.
Žalovaný podal proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie.
Podľa presvedčenia žalovaného bolo zasiahnuté do jeho práva na spravodlivý proces [§ 420 písm. f) CSP] a odvolací súd vec nesprávne právne posúdil (§ 432 ods. 1 CSP). Existenciu vady zmätočnosti videl v nesprávne formulovanom výroku rozsudku prvej inštancie. Vytýkal odvolaciemu súdu, že neposudzoval jeho nárok z bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v obohatení sa žalobkyne o pracovné výkony žalovaného spojené s montážou a úpravou kuchynskej linky, resp. že nevykonal dokazovanie zamerané na demontovateľnosť kuchynskej linky. Podľa jeho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).