Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zrušenie a usporiadanie podielového spoluvlastníctva

ZSP 45/2020
§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Pri zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sú závery súdu o veľkosti spoluvlastníckych podielov, o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho usporiadaní využiť účelnejšie, závermi skutkovými, a nie právnymi; právne závery prichádzajú do úvahy len vo vzťahu k hodnoteniu významu jednotlivých kritérií a ich porovnania s inými.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 6/2011
Skutkový stav:
Žalobca sa v konaní domáhal zrušenia a usporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania k nehnuteľnostiam v katastrálnom území B., ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. xxx ako parcela č. 437/2 - záhrada vo výmere 307 m2, parcela č. 437/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 365 m2 a parcela č. 437/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m2, tak, že tieto nehnuteľnosti budú prikázané do jeho výlučného vlastníctva s tým, že žalovanej vyplatí hodnotu jej podielu v peniazoch.
Žalovaná súhlasila so zrušením podielového spoluvlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam, navrhovala však také usporiadanie, v rámci ktorého bude do jej výlučného vlastníctva prikázaná parcela č. 437/2 - záhrada vo výmere 307 m2 a ostatné parcely do výlučného vlastníctva žalobcu s tým, že mu bude uložená povinnosť vyplatiť jej na vyrovnanie sumu 48 250 Sk.
Okresný súd rozsudkom zo 7. októbra 2008 zrušil podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území B. vedeným na liste vlastníctva č. xxx ako parcela č. 437/2 - záhrada vo výmere 307 m2, parcela č. 437/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 365 m2 a parcela č. 437/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m2 a usporiadal ho tak, že do výlučného vlastníctva žalovanej prikázal novovytvorenú parcelu č. 437/5 - záhradu vo výmere 154 m2 zameranú v znaleckom posudku č. 8/2008 Ing. L. T. z 23. mája 2008; do výlučného vlastníctva žalobcu prikázal parcelu č. 437/2 - záhradu vo výmere 135 m2 zameranú v uvedenom znaleckom posudku a ďalej parcely č. 437/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 365 m2 a č. 437/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m2. Žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanej do 15 dní sumu 112 050 Sk ako finančnú náhradu za jej spoluvlastnícky podiel. Rozhodol aj o náhrade trov konania. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok a obom účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy preddavkované štátom.
Vychádzal z toho, že manželstvo účastníkov konania bolo právoplatne rozvedené a že v konaní o vyporiadanie ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov Okresný súd R. rozsudkom z 15. novembra 2005 prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu dom v B. na parcele č. 437/4, ktorý je vedený na liste vlastníctva č. xxx. V danom (neskoršom) konaní ide o zrušenie a usporiadanie ich podielového spoluvlastníctva k pozemkom v B. Keďže sa nedohodli na zrušení a usporiadaní tohto spoluvlastníctva, zrušil a usporiadal ho súd. Aplikoval § 142 ods. 1 OZ a dospel k záveru, že predmetné pozemky sú len sčasti deliteľné. Postupujúc podľa tohto ustanovenia považoval:
a) za nedeliteľnú jednak parcelu č. 437/4, na ktorej je rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žalobcu, jednak parcelu č. 437/3 nachádzajúcu sa sčasti aj pred týmto rodinným domom; tieto parcely preto prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu,
b) za deliteľnú parcelu č. 437/2 (znalec ju rozdelil na parcelu č. 437/2 - záhradu vo výmere 153 m2 a parcelu č. 437/5 - záhradu vo výmere 154 m2). Súd prikázal parcelu č. 437/2 - záhradu vo výmere 153 m2 (t.j. časť pôvodnej parcely č. 437/2) do výlučného vlastníctva žalobcu s odôvodnením, že je funkčne spojená s rodinným domom žalobcu ako aj s pozemkami prikazovanými do jeho výlučného vlastníctva, parcelu č. 437/5 - záhradu vo výmere 154 m2 prikázal do výlučného vlastníctva žalovanej s tým, že na túto novovytvorenú parcelu má so súhlasom syna zabezpečený prístup cez susediace nehnuteľnosti v jeho vlastníctve. Pri finančnom vyrovnaní vychádzal z hodnoty 450 Sk/m2. Výrok o náhrade trov konania účastníkov odôvodnil odkazom na § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") výrok o povinnosti žalobcu zaplatiť súdny poplatok s odkazom na položku č. 1 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov a výrok o povinnosti účastníkov konania zaplatiť náhradu trov preddavkovaných štátom poukazom na § 148 ods. 1 OSP.
Žalobca aj žalovaná podali proti uvedenému rozsudku odvolanie.
Krajský súd rozsudkom zo 14. januára 2010 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že:
a) zrušil podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území B. vedeným na liste vlastníctva č. xxx ako parcela č. 437/2 - záhrada vo výmere 307 m2, parcela č. 437/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 365 m2 a parcela č. 437/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmer
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).