Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pasívna vecná legitimácia v konaní o usporiadanie podielového spoluvlastníctva

Predmetom článku je pasívna vecná legitimácia v konaní o usporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípadoch ak na strane žalovaných vystupuje účastník, ktorý už zomrel a jeho spoluvlastnícky podiel nebol prededený.
Na okresnom súde Čadca prebiehal spor o usporiadanie podielového spoluvlastníctva. Žalobca sa žalobou doručenou súdu 24. marca 2016 po pripustení zmeny žaloby uznesením Okresného súdu Čadca a vyhlásením na pojednávaní 16. mája 2017 domáhal zrušenia podielového spoluvlastníctva žalobcu a žalovaných k nehnuteľnostiam zapísaným pre k. ú. Skalité, a to parcely C-KN XXX trvalé trávne porasty o výmere 433 m2, prikázaním nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva žalobcu a uložením povinnosti vyplatiť žalovanému 1/ až 7b / výplatu pripadajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.
Pôvodne žalovaný v rade 7/, ktorý bol zapísaný na LV pod B34 a B35, zomrel 8. februára 1994 a po ňom podiely neboli prededené. Dedičské konanie bolo prerokované u notára pod č. D 403/94, Dnot 83/94 z 28. novembra 2001 a dediči po ňom boli žalované v rade 7a/ a 7b/.
Okresný súd Čadca rozsudkom sp. zn. 7C 62/2016 zo 16. mája 2017 žalobu zamietol a žalovaným priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% odôvodnením, že žaloba bola podaná predčasne, keďže po nebohom nebol prerokovaný podiel 1/64 a podiel 17/960 v parc. C-KN XXXX- trvalé trávne porasty o výmere 433 m2, k. ú. Skalité zapísané na LV. a teda z tohto dôvodu súd odôvodnil, že nie je možné zrušiť a usporiadať podielové spoluvlastníctvo v predmetnej nehnuteľnosti. Súd tiež argumentoval, že žalobca sa môže domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva len vo vzťahu k tým podielovým spoluvlastníkom, ktorí ho reálne tvoria. Súd taktiež argumentoval, keďže žalované v rade 7a/ a 7b/ nie sú zapísané na LV. č. ako podieloví spoluvlastníci v spore nehnuteľnosti nie sú pasívne vecne legitimované.
Voči rozhodnutiu bolo v zákonom ustanovenej lehote podané odvolanie, pričom Krajský súd v Žiline rozhodnutie 8 Co 291/2017 z 28. marca 2018 rozhodnutie Okresného súdu Čadca potvrdil a žalovaným v rade 1/ až 7b/ priznal náhradu trov konania v rozsahu 100%.
Proti predmetnému rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 8 Co 291/2017 z 28. marca 2018 si v zákonom ustanovenej lehote dvoch mesiacov v zmysle ustanovenia § 427 ods.1. CSP podal žalovaný dovolanie, a to z dovolacieho dôvodu v zmysle ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a) CSP, podľa ktorého dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, pri riešení ktorej sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu.
Žalobca dovolanie odôvodnil nasledovne:
V dovolaní, ktorého prípustnosť sa vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. a) CSP, by mal dovolateľ: a/ konkretizovať právnu otázku riešenú odvolacím súdom a uviesť, ako ju riešil odvolací súd, b/ vysvetliť (a označením konkrétneho stanoviska, judikátu alebo rozhodnutia najvyššieho súdu doložiť), v čom sa riešenie právnej otázky odvolacím súdom odklonilo od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, d/ uviesť, ako mala byť táto otázka správne riešená.
"Ustálená rozhodovacia prax najvyššieho súdu" je vyjadrená predovšetkým v stanoviskách alebo rozhodnutiach najvyššieho súdu, ktoré sú (ako judikáty) publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Do tohto pojmu však možno zaradiť aj prax vyjadrenú opakovane vo viacerých nepublikovaných rozhodnutiach najvyššieho súdu, alebo dokonca aj v jednotlivom, dosiaľ nepublikovanom rozhodnutí, pokiaľ niektoré neskôr vydané (nepublikované) rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsiahnuté v skoršom rozhodnutí nespochybnili, prípadne tieto názory akceptovali a vecne na ne nadviazali.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).