Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konanie s povinným zastúpením advokátom

ZSP 58/2020
§ 90 ods. 1 a 2, § 161 ods. 3 Civilného sporového poriadku
§ 33b ods. 2 Občianskeho zákonníka
Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 Civilného sporového poriadku neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, z dôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu riadne zastúpená, a preto zastavil odvolacie konanie s odkazom § 90 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 161 ods. 3 Civilného sporového poriadku, hoci strana sporu v odvolacom konaní neuskutočnila žiadny úkon bez právneho zastúpenia, zaťažil konanie vadou zmätočnosti uvedenou v ustanovení § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Obdo 97/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "súd prvej inštancie") rozsudkom z 8. novembra 2016 zamietol žalobu právneho predchodcu žalobcu (obchodnej spoločnosti S. S., a.s.) o určenie popretej pohľadávky a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na plnú náhradu trov konania.
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") o odvolaní žalobcu rozhodol uznesením z 12. októbra 2017 tak, že odvolacie konanie zastavil a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu.
Z odôvodnenia vyplynulo, že v priebehu odvolacieho konania došlo k dobrovoľnému výmazu právneho predchodcu žalobcu z obchodného registra k 1. augustu 2017 v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou P. S., a.s., ktorá ako žalobca v predmetnom spore nebola zastúpená tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 90 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP"), keďže ide o spor vyvolaný konkurzom. Krajský súd z uvedeného dôvodu vyzval žalobcu uznesením zo 4. septembra 2017, aby si v lehote 10 dní zvolil advokáta na zastupovanie v predmetnom spore a predložil splnomocnenie udelené advokátovi, s poučením, že inak na jeho úkony v konaní nebude prihliadať. Žalobca na predmetnú výzvu nereagoval a odstrániteľnú procesnú podmienku konania neodstránil. Odvolací súd tak dospel k záveru, že nedostatok procesnej podmienky spočíva v nemožnosti odvolacieho súdu konať a rozhodnúť o odvolaní, ktoré bolo podané v spore vyvolanom a súvisiacom s konkurzom, keď na úkony žalobcu ako nezastúpenej strany sporu nemôže podľa ustanovenia § 90 ods. 2 CSP prihliadať. Neprihliadanie na úkony strany má za následok to, že tieto úkony nevyvolávajú vo vzťahu k súdu žiadne právne účinky a súd postupuje tak, ako keby strana žiadny z úkonov, na ktoré sa neprihli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).