Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie súdnej zásielky osobe zdržujúcej sa v členskom štáte EÚ do vlastných rúk poštou

ZSP 13/2018
Doručovanie súdnej zásielky osobe zdržujúcej sa v členskom štáte EÚ do vlastných rúk poštou
§ 223 ods. 1 Civilného sporového poriadku
čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (ďalej tiež "Nariadenie")
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 50/2010 Z.z. o pristúpení Slovenskej republikyk Aktom Svetovej poštovej únie podpísaných v Ženeve 12. augusta 2008
Podľa čl. 14 Nariadenia môže tuzemský súd účinne doručovať súdnu písomnosť určenú "do vlastných rúk" v zmysle § 223 ods. 1 Civilného sporového poriadku osobe zdržujúcej sa v inom členskom štáte EÚ priamo poštou ako doporučenú listovú zásielku s preukázaným potvrdením o uvedenom spôsobe doručenia (doručenkou) za využitia doplnkovej medzinárodnej poštovej služby "a remettre en main propre".
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Cdo 182/2017
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "súd prvého stupňa") rozsudkom zveril maloletú do osobnej starostlivosti otca, určil, že otec bude zastupovať a spravovať majetok maloletej, matke uložil povinnosť platiť na maloletú dcéru výživné vo výške 30% zo sumy životného minima pre neplnoleté dieťa a upravil styk matky s maloletou.
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") na odvolanie matky maloletej uznesením odmietol jej odvolanie ako oneskorene podané v zmysle § 386 písm. a) Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP")].
V odôvodnení uviedol, že napadnutý rozsudok bol matke doručený v mieste jej bydliska v Maďarsku skôr ako 27. decembra 2016, kedy sa ňou podpísaná poštová doručenka vrátila súdu. 15 - dňová lehota na podanie odvolania uplynula 11. septembra 2016 (streda). Matka však podala odvolanie na súde až 18. januára 2017, teda zjavne oneskorene po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania.
Matka maloletej (ďalej aj "dovolateľka) podala proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie, jeho prípustnosť vyvodzovala z § 420 písm.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).