Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolací dôvod - neprávne právne posúdenie skutku. Rozhodnutie odvolacieho súdu rozsudkom

46/2013
Dovolací dôvod - nesprávne právne posúdenie skutku
Rozhodnutie odvolacieho súdu rozsudkom
§ 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku
§ 322 ods. 3 a § 326 ods. 1 Trestného poriadku
I. Vykonávané dôkazy ešte nepredstavujú skutkové zistenia. Vytvárajú však nevyhnutný podklad pre ich vyhodnotenie a vytvorenie záverov o tom, či, ako a k akému skutku došlo. Až tieto závery, ktoré vyústili do tzv. skutkovej vety výroku rozsudku predstavujú skutkový stav zistený v napadnutom rozsudku.
II. Dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku "nesprávne právne posúdenie zisteného skutku" pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu k skutkovému stavu zistenému súdmi nižších stupňov. Východiskom pre zistenie tohto dovolacieho dôvodu je opis skutku, ako bol ustálený v príslušnom výroku, t.j. v tzv. skutkovej vete napadnutého rozhodnutia vo veci. V dôsledku toho dovolacia námietka, ktorá napáda postup súdu v hodnotení dôkazov nemôže zakladať dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku, lebo v intenciách tohto ustanovenia "správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže skúmať a meniť".
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Tdo 39/2009
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR citovaným uznesením podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku ďalej aj "TP") dovolanie ministerky spravodlivosti podané na podnet generálneho prokurátora SR proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave odmietol - pre nesplnenie podmienky dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP.
Z odôvodnenia:
Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 28. novembra 2008, sp. zn. 2T/75/2007, uznal obvineného Ľ. B. za vinného z trestného činu pytliactva podľa § 181d ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v znení neskorších predpisov na skutkovom základe, že 7. mája 2005 okolo 17.45 hod. v Bratislave, v mestskej časti Devín, pri cintoríne, na vodnej ploche - mŕtvom ramene rieky Morava, patriacej do rybárskeho revíru č. 1-0390-1-1 Morava 1, ktorá je kaprovou vodou, lovil ryby na šesť udíc, hoci v zmysle § 16 písm. a) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a kaprových vodách je zakázané loviť ryby na viac ako dve udice a podľa § 11 ods. 3, ods. 4 zákona č. 139/2002 Z.z. je zakázané od 15. marca do 31. mája loviť ryby v mŕtvych ramenách kaprových vôd.
Za to mu bol podľa § 181d ods. 1 TZ, § 53 ods. 2 písm. a), ods. 3 TZ uložený peňažný trest vo vým
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).