Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K dôvodom dovolania

ZSP 47/2017
K dôvodom dovolania
§ 239 Občianskeho súdneho poriadku
Rozhodnutie, ktorým odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v zrušenom rozsahu vrátil na ďalšie konanie, nie je uznesením uvedeným v ustanovení § 239 Občianskeho súdneho poriadku. Toto ustanovenie taxatívne ustanovuje prípady, v ktorých je dovolanie prípustné.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 33/2010
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uznesením z 27. augusta 2009, č. k. 15 Cb 427/2001-422 pripustil, aby namiesto doterajšieho žalobcu N-N, a.s. B., vstúpila spoločnosť Z, I. - E. GmbH, H. D. Návrh spoločnosti N-N., a.s. B., aby bola do konania pripustená ako vedľajší účastník na strane žalobcu, zamietol.
Rozhodol tak s odôvodnením, že spoločnosť Z., I-E, GmbH požiadala o pripustenie zmeny na strane žalobcu z pôvodného N-N., a.s. B. na navrhovateľa zmeny účastníka, lebo zmluvou o postúpení pohľadávok postúpila uplatnenú pohľadávku spoločnosti N-N., a.s., pričom platnosť a účinnosť bola obmedzená a pohľadávka po nepredĺžení platnosti a účinnosti zmluvy o postúpení ,prešla späť na túto spoločnosť. Súd prvého stupňa preto návrhu podľa § 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") vyhovel a zmenu žalobcu pripustil. Uviedol, že predpoklady pre vstup vedľajšieho účastníka nezistil, lebo rozhodnutím súdu právne postavenie spoločnosti N-N., a.s., nebude žiadnym
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).