Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Lehota na prípravu na zaujatie stanoviska k vyjadreniu protistrany v spore

ZSP 53/2017
Viazanosť odvolacieho súdu právnym názorom dovolacieho súdu vysloveným v jeho zrušujúcom rozhodnutí
§ 243d ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Odvolací súd v konaní nasledujúcom po zrušujúcom rozhodnutí dovolacieho súdu musí rešpektovať v ňom zaujatý právny názor dovolacieho súdu (§ 243d ods. 1 OSP) a bezvýhradne sa mu podriadiť.
Len výnimočne, napríklad ak nastala zmena v skutkových zisteniach, ktoré tvorili základ zrušujúceho aj zrušovaného rozhodnutia, alebo zmena právnej úpravy, ku ktorej došlo po zrušovacom rozhodnutí, ale pred opätovným rozhodnutím odvolacieho súdu, alebo ak došlo k zásadnému judikatórnemu posunu (reflektujúcemu niektoré rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, alebo Európskeho súdu pre ľudské práva alebo ústavného súdu alebo najvyššieho súdu) v otázke, ktorá v čase rozhodovania dovolacieho súdu nebola celkom uspokojivo vyriešená, sa odvolací súd nemusí riadiť kasačnou záväznosťou zrušujúceho rozhodnutia dovolacieho súdu.
Je neprípustné, aby odvolací súd, ktorému bola vec vrátená na ďalšie konanie, posudzoval vecnú správnosť postupu dovolacieho súdu alebo jeho zrušujúceho rozhodnutia a na výsledku tohto posúdenia založil svoje ďalšie rozhodnutie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 12/2016
.
Skutkový stav:
1. Okresný súd G. rozsudkom: a/ určil, že žalovaná v druhom rade neoprávnene zasiahla do práva na ochranu osobnosti žalobcu tým, že v odôvodnení rozhodnutia z 21. mája 2003 č. UBD - 760 - 1/2003 (ďalej len "rozhodnutie UBD") uviedla, že žalobca nespĺňa všetky požadované kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 7 ods. 14 a 15 a § 25 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení účinnom v čase vydania rozhodnutia UBD (ďalej len "zákon č. 483/2001 Z.z.), hoci žalobca požadované kritériá spĺňal, b/ žalovanej v druhom rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi do troch dní náhradu nemajetkovej ujmy 30 126 eur (podľa opravného uznesenia sumu 3 319,39 eur), c/ žalobu voči žalovanej v prvom rade zamietol, d/ žalobcovi priznal náhradu trov konania.
Vychádzal z výsledkov vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že žalobca bol zamestnancom P. b. a.s., kde pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa divízie riadenia kríz. Keď P. b., a.s. požiadala 28. apríla 2003 o predchádzajúci súhlas so zvolením žalobcu za nového člena predstavenstva, ktorý sa vyžadoval pre ustanovenie žalobcu do novej funkcie v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z., žalovaná v prvom rade rozhodla, že požadovaný súhlas neudeľuje. Rozhodnutie UBD odôvodnila tým, že po posúdení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti navrhovaného kandidáta podľa § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. a podľa jej Opatrenia č. 12/2001 dospela k záveru, že kandidát nespĺňa všetky požadované kritériá.
Súd prvého stupňa sa stotožnil s názorom žalobcu, že tento záver nebol opodstatnený, rozhodnutie UBD zasiahlo do osobnostných práv žalobcu a malo nepriaznivý vplyv na jeho súkromný a pracovný život, predovšetkým odbornú povesť a postavenie v P. b., a.s. Na tomto základe súd prvého stupňa uzavrel, že žalobca sa dôvodne podľa § 11 a nasl. OZ domáha ochrany osobnosti, v rámci ktorej žiada aj náhradu nemajetkovej ujmy (§ 13 ods. 3 OZ). Rozhodnutím UBD, ktoré nezohľadnilo splnenie zákonom určených kritérií pre odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť žalobcu, bolo totiž neoprávnene zasiahnuté do jeho osobnostných práv takým spôsobom a s takými dôsledkami, ktoré opodstatňujú aj priznanie požadovanej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. V danom prípade je pasívne legitimovanou žalovaná v druhom rade, ktorá prostredníctvom žalovanej v prvom rade (o. i.) plní úlohy na úseku bankového dohľadu. Žalobu voči žalovanej v prvom rade zamietol z dôvodu nedostatku jej pasívnej legitimácie.
2. Krajský súd na základe odvolania žalobcu a žalovanej v druhom rade napadnutý rozsudok vo veci samej, týkajúcej sa nepeňažného, zmenil; určil, že žalovaná v prvom rade neoprávnene zasiahla do práva na ochranu osobnosti tým, že v odôvodnení rozhodnutia UBD uviedla, že žalobca nespĺňa všetky požadované kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 7 ods. 14 a 15 a § 25 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. Vo zvyšku žalobu v tejto časti voči žalovanej v prvom rade a celkom voči žalovanej v druhom rade zamietol. Zároveň vo zvyšku veci samej voči žalovanej v prvom rade a v časti trov konania napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Odvolací súd vyslovil názor, že formálna právoplatnosť a nezmeniteľnosť rozhodnutia UBD netvorí v danom prípade prekážku uplatňovania práva žalobcu na ochranu osobnosti. Skutočnosť, že v konaní podľa § 247 a nasl. OSP dôjde k prieskumu zákonnosti a postupu niektorého rozhodnutia správneho orgánu [v danej veci išlo o konanie vedené podľa tohto ustanovenia na Najvyššom súde SR, ktorý uznesením z 5. septembra 2007 konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia UBD zastavil], nebráni tomu, aby sa dotknutý subjekt domáhal ochrany osobnosti, do ktorej bolo odôvodnením tohto rozhodnutia zasiahnuté.
Odvolací súd konštatoval, že kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sú v zákone č. 483/2001 Z.z. ustanovené taxatívne, v danom prípade však nebolo preukázané, že by žalobca nesplnil čo i len jedno z nich. Zodpovednosť za zásah do osobnosti však nenesie žalovaná v druhom rade, ale žalovaná v prvom rade, ktorá bezprostredne zasiahla do práv žalobcu a vo vzťahu k štátu má relatívne samostatné postavenie. Z týchto dôvodov napadnutý rozsudok zmenil a určil, že do osobnostných práv žalobcu neoprávnene zasiahla žalovaná v prvom rade. Žalobu voči nej zamietol v tej časti, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že splnil ustanovené kritériá. Žalobu voči žalovanej v druhom rade zamietol v celom rozsahu z dôvodu nedostatku jej pasívnej vecnej legitimácie. Vo zvyšku veci samej (čo do priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch) a vo vzťahu k trovám konania napadnutý rozs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).