Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obnova konania

ZSP 35/2018
Obnova konania
§ 228 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku
§ 398 Civilného súdneho poriadku
§ 29 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku
§ 47 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
Návrh na obnovu konania musí smerovať výlučne proti právoplatnému rozhodnutiu. Rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktoré nenadobudlo právoplatnosť, možno napadnúť len riadnym opravným prostriedkom. Dôvodom obnovy tak nemôže byť nesprávny procesný postup súdu pri ustanovení opatrovníka v obnovovanom konaní. To môže predstavovať iba procesnú vadu pôvodného konania, ktorej preskúmanie nemožno preniesť do konania o obnove, keďže by to prekračovalo rámec účelu tohoto mimoriadneho opravného prostriedku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo 54/2017
.
Skutkový stav
Okresný súd (ďalej aj "súd prvej inštancie") rozsudkom z 24. októbra 2016 v prvom výroku žalobu žalovanej na obnovu konania vedeného pod sp. zn. Zm XX/2012 zamietol. Druhým výrokom rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu trov v celom rozsahu.
Žalovaná (keďže ide o konanie, ktorým sa strana sporu domáha obnovy iného konania, návrh sa podáva so zachovaním označenia strán ako v pôvodnom spore) sa domáhala obnovy konania sp. zn. Zm XX/2012 z dôvodu podľa ustanovenia § 228 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"). Žiadosť o obnovu konania zdôvodnila skutočnosťou, že o vydaní zmenkového platobného rozkazu z 21. novembra 2012 (ktorým bola pôvodne spolu so žalovaným v prvom rade zaviazaná na zaplatenie sumy 84 050,81 eur s príslušenstvom a odmenou), ktorý nadobudol právoplatnosť 17. septembra 2013, sa dozvedela až na základe doručenia upovedomenia exekútora o začatí exekúcie 28. apríla 2014. Žalovaná nemala vedomosť o prebiehajúcom súdnom konaní, ani o existencii záväzku. Uviedla, že bez svojej viny nemohla v súdnom konaní použiť žiaden dôkaz, ani sa k veci vyjadriť. Vytýkala súdu nedostatočné šetrenie jej pobytu, ako aj ustanovenie opatrovníka súdom bez dôsledného zisťovania pobytu. Žalobcovi vytýkala, že neoznámil súdu adresu jej pobytu, čím malo dôjsť k odňatiu možnosti konať pred súdom a znemožneniu realizácie jej procesných práv.
Súd prvej inštancie uviedol, že z ustanovenia § 398 CSP (prerokovávajúc vec už podľa nového procesného predpisu účinného v čase konania súdu prvej inštancie) výslovne nevyplýva, že by bolo možné žalobou na obnovu konania napadnúť zmenkový platobný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť, ale keďže čo do obsahu a účelu je ustanovenie § 398 CSP najbližšie posudzovanej právnej veci, s odkazom na čl. 4 ods. 1 CSP treba žalobu na obnovu konania, ktoré bolo ukončené právoplatným zmenkovým platobným rozkazom, posudzovať podľa tohto ustanovenia.
Zmenkový platobný rozkaz bol vydaný podľa právnej úpravy platnej ku dňu 21. novembra 2012 podľa ustanovenia § 175 ods. 1 OSP. Zo spisu sp. zn. Zm XX/2012 súd prvej inštancie zistil, že žalobca žalobou doručenou 23. januára 2012, ku ktorej pripojil prvopis zmenky, žiadal, aby súd o jeho nároku rozhodol zmenkovým platobným rozkazom. Zmenka obsahovala všetky náležitosti vyžadované v čl. I § 75 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového pre vlastnú zmenku, preto o pravosti zmenky nebolo dôvodné pochybovať. Zmenka bola vystavená s doložkou "bez protestu", a keďže obaja vystavitelia (žalovaní) boli priamymi zmenkovými dlžníkmi, iné listiny na uplatnenie práva, než prvopis zmenky, nebolo potrebné predložiť, súd návrhu vyhovel.
Podľa súdu prvej inštancie obnova konania by bola prípustná len vtedy, ak by žalovanou uplatnené dôvody bolo možné vzťahovať na predpoklady, za ktorých bol zmenkový platobný rozkaz vydaný. Doručenie zmenkového platobného rozkazu nie je podľa súdu prvej inštancie predpokladom jeho vydania, ale len podmienkou jeho právoplatnosti a vykonateľnosti. Skutočnosť, že zmenkou boli zabezpečené pohľadávky žalobcu zo zmluvy o hypotekárnom úvere, ktorá bola v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa zmluvou spotrebiteľskou, predpoklady vydania zmenkového platobného rozkazu neovplyvnila, keďže zákaz použiť zmenku na zabezpečenie spotrebiteľskej zmluvy bol do tohto zákona (§ 5a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).