Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odňatie možnosti účastníka konať pred súdom. Rozhodnutie o odvolaní. Odôvodnenie rozhodnutia

25/2014
Odňatie možnosti účastníka konať pred súdom
Rozhodnutie o odvolaní
Odôvodnenie rozhodnutia
§ 237 písm. f), § 243f ods.1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
§ 218 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
§ 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Za postup odnímajúci účastníkovi konania konať pred súdom, možno označiť aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu. Následkom nedostatku riadneho odôvodnenia rozhodnutia je jeho nespreskúmateľnosť.
V odôvodnení rozhodnutia musí súd riešiť iba otázky, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 10/2012
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
, ako súd prvostupňový, uznesením č. k. 45Cb 41/2001-137 z 26. septembra 2007 zamietol návrh spoločnosti M, a.s., B. na jeho pripustenie do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalobcu. Návrh na pripustenie vedľajšieho účastníka odôvodnila spoločnosť M., a.s., B., tým, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo 14. mája 2003 sa stala vlastníkom pohľadávky, ktorá je predmetom sporu. Ďalšou Zmluvou o postúpení pohľadávky z 28. augusta 2007 bola táto postúpená spoločnosťou M., a.s., B., na postupníka - spoločnosť M. C. LLC so sídlom v USA. Zmluva o postúpení pohľadávky z 28. augusta 2007 však v návrhu o prípustnosť vedľajšieho účastníka doložená nebola. Z tejto zmluvy odvodila spoločnosť M., a.s., B., svoj záujem na vstupe do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalobcu, a tým aj záujem na výsledku sporu. Navyše uviedla, že na jej základe je oprávnená vystupovať v predmetnom spore aj na ochranu právnych ­záujmov nového vlastníka pohľadávky, t.j. spoločnosti M. C. LLC, USA.
Zamietajúce rozhodnutie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že po zvážení zákonom stanovených podmienok uvedených v § 93 OSP, ako aj po zvážení ústnych vyjadrení právnych zástupcov žalobcu a žalovaného, ktorí nesúhlasili so vstupom spoločnosti M., a.s., B., do konania na strane žalobcu, dospel k záveru, že o prípustnosti vedľajšieho účastníka bude konajúci súd rozhodovať len vtedy, keď niektorý z účastníkov bude namietať neprípustnosť jeho vstupu. Inak sa súd bez námietky prípustnosťou vstupu nezaoberá. Ak nie je námietka uplatnená, stáva sa tretia osoba účastníkom bez ďalšieho. Vzhľadom na vznesené námietky zo strany žalobcu aj žalovaného, ktorí nemali záujem na vstupe vedľajšieho účastníka, prvostupňový súd návrh na vstup spoločnosti M., a.s., B., ako vedľajšieho účastníka na strane žalobcu, zamietol ako nedôvodný s poukazom na § 93 OSP. V závere zdôraznil, že konajúcemu súdi nebola doručená Zmluva o postúpení pohľadávky z 28. augusta 2007, na ktorú sa právny zástupca spoločnosti M., a.s., B., odvolával.
Najvyšší súd SR
, ako súd odvolací, rozhodujúc v intenciách dovolacieho súdu, ktorý uznesením č. k. 1 M Obdo V 20/2008-275 zo 16. decembra 2010, právoplatným 3. februára 2011, zrušil skoršie potvrdzujúce uznesenie Najvyššieho súdu SR, ako súdu odvolacieho, č. k. 6 Obo 235/2007-207 z 23. januára 2008 a vec mu vrátil na ďalšie konanie, rozhodol uznesením č. k. 5 Obo 13/2011-288 zo 16. januára 2012, právoplatným 31. januára 2012, o odvolaní spoločnosti M., a.s., B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 45Cb 41/2001-137 z 26. septembra 2007, tak, že toto uznesenie súdu prvého stupňa zmenil a pripustil vstup M., a.s., B., do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalobcu. Takto rozhodol s odkazom na ustanovenie § 220 OSP a zmeňujúci výrok odôvodnil tým, že: "Vzhľadom na uvedený právny názor dovolacieho súdu bolo potrebné odvolaniu spoločnosti M., a.s., B. vyhovieť."
Žalobca
podal proti uzneseniu odvolacieho súdu v zákonom ustanovenej lehote dovolanie. Dovolaním napadol uznesenie odvolacieho súdu v celom rozsahu. Prípustnosť dovolania odvodil z ustanovenia § 236 ods. 1 OSP v spojení s ustanovením § 239 ods. 1 písm. a) OSP. Podanie dovolania odôvodnil dvoma dovolacími dôvodmi.
Prvý dovolací dôvod vzhliadol v ustanovení § 241 ods. 2 písm. a) OSP tvrdiac, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 OSP, a to konkrétne k vade v zmysle § 237 písm. f) OSP, ktorou sa účastníkovi konania (žalobcovi) postupom odvolacieho súdu odňala možnosť konať pred súdom [z opatrnosti, pretože nedostatočné odôvodnenie súdu sa podľa komentára k § 243f ods. 1 písm. b) OSP považuje za inú vadu, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, odôvodnil podanie dovolania v tejto súvislosti aj ustanovením § 241 ods. 2 písm. b) OSP, hoci, ako uvádza v dovolaní, zo zverejnených anonymizovaných súdnych rozhodnutí odvolacích a dovolacích súdov vyplýva, že nedostatočné odôvodnenie súdu subsumujú pod vadu konania v zmysle § 237 písm. f) OSP]. Výskyt vady podľa § 237 písm. f) OSP, resp. existenciu dovolacieho dôvodu podľa § 241 ods. 2 písm. b) OSP (z uvedeného dôvodu opatrnosti) videl v nepreskúmateľnosti napadnutého uznesenia odvolacieho súdu z dôvodu absencie riadneho odôvodnenia, ktoré bližšie rozobral na stranách 3 až 4 pod Ad 1./ svojho dovolania. Považoval za nepreskúmateľné a nespĺňajúce kritériá na riadne odôvodnen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).