Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprava chýb v katastrálnom operáte

 

ZSP 50/2019
Oprava chýb v katastrálnom operáte
§ 46, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
§ 34, § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z.z. katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov
§ 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvou vetou, § 244 ods. 1 a § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
V katastrálnom konaní o oprave chyby kataster nenahrádza funkciu iných orgánov, ale dokazovanie sa vykonáva listinami, vydanými v kompetencii týchto orgánov.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžr 26/2014
Skutkový stav:
Krajský súd rozsudkom podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania rozhodnutia z 27. februára 2012, ktorým právny predchodca žalovaného (Katastrálny úrad v T.) v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) potvrdil rozhodnutie z 15. novembra 2011, ktorým Správa katastra D. S. ako orgán príslušný podľa § 18 - v znení účinnom do 30. septembra 2013 - zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z. n. p. (katastrálny zákon) rozhodla o žiadosti žalobcov o opravu chyby v katastrálnom operáte tak, že zamietla podľa § 46 správneho poriadku v súvislosti s § 59 katastrálneho zákona návrh účastníkov konania Jána M. a Ivety M. na opravu chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Š., týkajúcej sa zápisu v listoch vlastníctva č. X.
Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že krajský súd preskúmaním zistil, že postup správnych orgánov bol v súlade so zákonom. Uviedol, že vzhľadom na zistenú situáciu nespochybňuje legitimitu žalobcov domáhať sa usporiadania, prípadne iného určenia vlastníckych pomerov k nehnuteľnosti, pri ktorej nie je záväzne právne doriešené, či pôvodne vykonaný zápis vlastníckeho práva v roku 1993 mala zahŕňať dva rodinné domy alebo jeden dvojdom. V danom prípade však žalobcovia použili postup, ktorým nimi sledovaný účel nemožno dosiahnuť. Postupom podľa § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona sa možno domáhať v stanovených prípadoch opravy údajov, prejavujúcich sa rozporom s verejnou listinou alebo inou listinou, s výsledkami prešetrovania zmien údaja katastra alebo s výsledkom revízie údajov katastra.
Žalobcovia sa snažili prostredníctvom návrhu na opravu chýb v katastrálnom operáte dosiahnuť zmenu zápisov do vlastníckych práv k nehnuteľnostiam z dôvodu, že zápisy boli vykonané v rozpore s vtedy platným interným predpisom a medzičasom boli dotknuté ďalšími zmenami. Nemožno pritom opomenúť, že sa domáhajú vykonania opravy chyby, ktorá v konečnom dôsledku zasahuje do vlastníckych pomerov k nehnuteľnostiam v tom smere, že oproti zapísanému súčasnému stavu (2 nehnuteľnosti, 2 rodinné domy, každý v celosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), žiadajú vykonať zápis vlastníckych práv k jednej spoločnej neh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).