Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania vo veciach neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských veciach

Prípustnosť dovolania vo veciach neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských veciach
Obsiahnutie neprijateľnej zmluvnej podmienky vo výroku rozhodnutia súdu
Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami je stále aktuálnou témou a súčasťou rozhodovacej praxe súdov. Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku, pričom bližšie rozoberá dovolací dôvod podľa § 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Autor približuje rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR a bližšie špecifikuje podmienku výslovného uvedenia neprijateľnej zmluvnej podmienky do výroku rozsudku prvostupňového súdu, ktorá musí byť splnená, aby vo veci bolo prípustné dovolanie podľa § 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a zároveň, aby vyslovená neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľských veciach sa vzťahovala na všetky zmluvy so všetkými spotrebiteľmi dodávateľom poskytovanej služby.
Dovolanie ako procesný inštitút
Dovolanie bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené novelou uskutočnenou zákonom č. 519/1991 Zb., pričom nahradilo dovtedy platný mimoriadny opravný prostriedok, ktorým bola sťažnosť pre porušenie zákona upravená v § 236 a nasl. OSP. Dovolanie bolo od počiatku koncipované ako mimoriadny opravný prostriedok. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 519/1991 Zb. nemožno budovať dovolanie dané do rúk účastníkov konania ako riadny opravný prostriedok (ako tretiu inštanciu). Niečo iné je mimoriadny opravný prostriedok smerujúci len proti právoplatným rozhodnutiam odvolacích súdov. Zavedenie inštitútu dovolania sa stal inštitút sťažnosti pre porušenie zákona nadbytočným.
Dovolanie je teda mimoriadnym op­ravným prostriedkom, ktorý je prípustný len proti zákonom výslovne určeným právoplatným rozhodnutiam odvolacieho súdu. Podanie dovolania nemá suspenzitívny účinok právoplatnosti ani vykonateľnosti. Dovolací súd však môže rozhodnúť o odložení vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia a to aj bez návrhu. Najvyšší súd SR rozhoduje na základe vlastnej úvahy ak má za to, že odloženie vykonateľnosti rozhodnutia je na mieste. Najvyšší súd SR sa už niekoľkokrát vyjadril k základným ideám mimoriadneho opravného prostriedku - dovolania, pričom tvrdí, že základnou ideou mimoriadnych opravných prostriedkov vychádza je právna istota a stabilita nastolená právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte narušiteľné len mimoriadne a výnimočne. Z tohto dôvodu Najvyšší súd SR posudzuje prípustnosti dovolania v občianskom súdnom konaní skôr reštriktívne.
Úspešné uplatnenie dovolania je vždy nevyhnutne podmienené (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je procesne prípustné a až následným (sekundárnym) záverom dovolacieho súdu, že tento opravný prostriedok je aj opodstatnený; pre opačný prístup nedáva Občiansky súdny poriadok podklad v žiadnom z jeho ustanovení. Pokiaľ dovolací súd nedospeje k uvedenému (primárnemu) záveru, platná právna úprava mu neumožňuje postúpiť v dovolacom konaní ďalej a pristúpiť až k posúdeniu napadnutého rozhodnutia a konania, v ktorom bolo vydané; pokiaľ by dovolací súd posudzoval správnosť rozhodnutia napadnutého procesne neprípustným dovolaním, porušil by zákon.
1)
Reštriktívnosť uplatňovania dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku vyplýva aj z ustálenej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR podľa ktorého,
ak mimoriadny opravný súd koná a rozhoduje napriek tomu, že neboli splnené zákonom stanovené prípustnosti na jeho postup v opravnom konaní (čl. 46 ods. 4 Ústavy SR a čl. 51 ods. 1 Ústavy SR) a prelomí právoplatnosť napadnutého rozhodnutia súdu nižšieho stupňa, porušuje základné právo na súdnu ochranu toho účastníka, ktorý sa po rozhodnutí opravného súdu v takom prípade dostáva do nepriaznivejšej situácie než v ktorej bol pred takým rozhodnutím opravného súdu. Porušenie princípov spravodlivého procesu spočíva preto v takom postupe a rozhodnutí mimoriadneho opravného súdu, ktorým sa nad rámec zákonných predpokladov prípustnosti mimoriadneho opravného prostriedku zrušuje právoplatné rozhodnutie a vec účastníka sa dostáva opätovne pred súd, ktorý musí o veci znova konať a rozhodovať, pretože to vytvára opätovne stav právnej neistoty, ktorá už bola nastolená právoplatným rozhodnutím súdu nižšieho stupňa.
2)
Na základe uvedeného prislúcha Najvyššiemu súdu SR rozhodnutie či sú alebo nie sú splnené podmienky za ktorých môže uskutočniť dovolacie konanie. Ako už bolo poznamenané dovolanie je procesným inštitútom, na ktorý sú legitimovaní účastníci konania, avšak treba prízvukovať, že nie každý účastník konania je oprávnený podať tento mimoriadny opravný prostriedok. Z povahy dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku jednoznačne vyplýva, že dovolanie môže podať len ten účastník, ktorému nebolo rozhodnutím odvolacieho súdu plne vyhovené, poprípade ktorému bola týmto rozhodnutím spôsobená určitá ujma na jeho právach.3) Zastávam názor, že dovolanie ako právny inštitút mimoriadneho opravného prostriedku treba chápať skôr reštriktívne a takýmto spôsobom sa uberá aj rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR, ktorý sa bráni postaveniu dovolania ako "ďalšieho odvolania", pretože je potrebné ho chápať ako mimoriadny opravný prostriedok určený na nápravu výslovne uvedených procesných [§ 241 ods. 2 písm. a), b) OSP] a hmotnoprávnych
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).