Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súhrnný trest, upustenie od uloženia súhrnného trestu a fikcia neodsúdenia

29/2015
Súhrnný trest, upustenie od uloženia súhrnného trestu a fikcia neodsúdenia
§ 40 a § 44 Trestného zákona
§ 42 Trestného zákona
I. Ak sa upustilo od uloženia súhrnného trestu a neskôr vyjde najavo ďalšia časť súhrnu zbiehajúcej sa trestnej činnosti, treba (v tomto, v poradí už treťom konaní) spolu s uložením súhrnného trestu za celý súhrn zbiehajúcej sa trestnej činnosti zrušiť tak výrok o predchádzajúcom treste v prvom súdnom rozhodnutí (rozsudku, trestnom rozkaze), ako aj výrok o upustení od uloženia súhrnného trestu v druhom súdnom rozhodnutí. Upustenie od uloženia súhrnného trestu (alebo ďalšieho trestu) podľa § 44 Trestného zákona totiž, na rozdiel od upustenia od potrestania podľa § 40 Trestného zákona, nemá za následok fikciu neodsúdenia. Aj upustenie od uloženia súhrnného trestu je takým výrokom o treste, ktorý treba pri ukladaní súhrnného trestu zrušiť.
II. Ak bol páchateľ odsúdený viacerými rozhodnutiami za trestné činy spáchané skôr, ako bolo súdom prvého stupňa vyhlásené prvé z nich, súd musí zrušiť výroky o treste vo všetkých predchádzajúcich rozhodnutiach, ktoré sú v pomere uvedenom v ustanovení § 42 ods. 1 Trestného zákona a páchateľovi uložiť súhrnný trest za celú zbiehajúcu sa trestnú činnosť (t.j. za všetky trestné činy spáchané vo viacčinnom súbehu).
Rozsudok
Krajského súdu v Žiline
1 To 37/2010
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. označeným rozsudkom na odvolanie obžalovaného V. B. podľa § 321 ods. 1 písm. c), d), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok Okresného súdu M., sp. zn. 12 T 169/2007 vo výroku o treste. Na základe § 322 ods. 3 TP obžalovaného V. B. odsúdil podľa § 360 ods. 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), § 38 ods. 2 TZ, § 36 písm. j) TZ, § 37 písm. h) TZ, § 42 ods. 1 TZ na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 1 (jedného) roka. Podľa § 48 ods. 2 písm. a TZ obžalovaného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.
Podľa § 42 ods. 2 TZ zrušil rozsudok Okresného súdu M., sp. zn. 4 T 54/2005 z 18. decembra 2007 vo výroku o treste, ktorým bol obžalovanému V. B. uložený trest odňatia slobody vo výmere 4 mesiace, so zaradením do 1. (prvej) nápravnovýchovnej skupiny. Súčasne zrušil všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Zrušil aj trestný rozkaz Okresného súdu M., sp. zn. 12 T 74/2006 vo výroku (o treste), ktorým súd upustil od uloženia súhrnného trestu obžalovaného V. B.
Z odôvodnenia:
Okresný súd M. rozsudkom, č. k. 12 T 169/2007-102 z 2. októbra 2009 obžalovaného V. B. uznal za vinného zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) TZ (v bode 1/ predmetného rozsudku), prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) TZ (v bode 2/ predmetného rozsudku) a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) TZ (v bode 3/ predmetného rozsudku) na skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného rozsudku.
Za tieto prečiny bol obžalovaný podľa § 360 ods. 2 TZ s použitím § 36 písm. j), § 37 písm. h), § 38 ods. 2, § 42 ods. 1 TZ odsúdený na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov nepodmienečne, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. a) TZ zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Okresný súd zároveň podľa § 42 ods. 2 TZ zrušil vo výroku o treste rozsudok Okresného súdu M., č. k. 4T/54/2005-121 z 18. decembra 2007, právoplatný 18. decembra 2007, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného zo spáchania trestného činu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).