Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trest domáceho väzenia a jeho premena na nepodmienečný trest odňatia slobody (ZSP 50/2022)

§ 53 ods. 6, § 68a ods. 1 Trestného zákona
§ 371 ods. 2, § 435 ods. 3 Trestného poriadku

Ak súd rozhoduje o premene trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody (postupom podľa § 435 ods. 3 Trestného poriadku s odkazom na § 53 ods. 6 Trestného zákona), treba za dobu vykonaného trestu domáceho väzenia považovať celé časové rozpätie od faktického začatia výkonu tohto trestu (inštalácie technických prostriedkov) až po okamih, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o premene zvyšku trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody, nehľadiac na prípadné bezpečnostné incidenty, ktorých sa osoba vykonávajúca trest domáceho väzenia v čase jeho výkonu dopustila.

Sankciou za bezpečnostný incident je premena zvyšku ešte nevykonaného trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody a nie odpočítanie dní s bezpečnostným incidentom z dní vykonaného trestu domáceho väzenia. V prípade opačného výkladu by bol odsúdený vystavený dvojitej sankcii spočívajúcej jednak v nezapočítaní dňa, kedy došlo k bezpečnostnému incidentu do už vykonaného trestu domáceho väzenia a následne jeho započítaniu do zvyšku ešte nevykonaného trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody.

Sankcia za neplnenie obmedzení alebo povinností vyplývajúcich z trestu domáceho väzenia alebomarenia výkonu kontroly technickými prostriedkami je expresis verbis vyjadrená v § 53 ods. 6 Trestného zákona a v § 435 ods. 3 Trestného poriadku a spočíva len v premene tohto trestu na nepodmienečný trest odňatia slobody. Preto nemožno pripustiť aby sa zvyšok ešte nevykonaného trestu domáceho väzenia, v rozpore so zákonom, navyšoval o dni s bezpečnostnými incidentmi, pokiaľ zákonodarca takúto možnosť v zákone sám nepripustil.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Tdo/40/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).