Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Viazanosť súdu návrhom na začatie konania. Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup

43/2014
Viazanosť súdu návrhom na začatie konania
Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup
§ 20 a § 49 a nasl. zákona o ústavnom súde zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Z ustálenej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že pri rozhodovaní je viazaný petitom návrhu na začatie konania (ústavnej sťažnosti), a nie jeho odôvodnením; preto je oprávnený vyhovieť návrhu aj z iného dôvodu, než ktorý navrhovateľ (sťažovateľ) uplatnil, pokiaľ zistí, že tento iný dôvod spôsobil porušenie v ústavnej sťažnosti uplatneného základného práva alebo slobody.
Ak najvyšší súd zamietne dovolanie sťažovateľa, tento sa musí účinnej právnej ochrany pred ústavným súdom domáhať voči dovolaciemu súdu v zákonom určenej dvojmesačnej lehote od právoplatnosti jeho rozhodnutia.
Uznesenie
Ústavného súdu
SR
III. ÚS 116/2014
.
Z odôvodnenia:
Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 20. septembra 2013 doručená sťažnosť Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len "sťažovateľ"), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len "okresný súd") v konaní vedenom pod sp. zn. 6 C 178/2006 a jeho rozsudkom z 23. októbra 2007 a postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len "krajský súd") v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Co 298/2011 a jeho rozsudkom z 9. februára 2012.
Sťažovateľ v sťažnosti uviedol, že rozsudkom krajského súdu sp. zn. 3 Co 298/2011 z 9. februára 2012 bol potvrdený rozsudok okresného súdu sp. zn. 6 C 178/2006 z 23. októbra 2007, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti SKI-CENTRUM B., s. r. o. (ďalej len "žalobca") sumu 4 979 087,83 € z titulu náhrady spôsobenej škody vo forme ušlého zisku. Podľa vyjadrenia sťažovateľa krajský súd v danej veci vychádzal z právneho názoru Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") obsiahnutého v uznesení sp. zn. 4 Cdo 77/2010 z 29. júna 2011, ktorým bolo skoršie rozhodnutie krajského súdu v tejto veci zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie. Sťažovateľ dodal, že podľa tohto záväzného právneho názoru dovolacieho súdu k vzniku jeho zodpovednosti za škodu malo dôjsť na základe toho, že ako poskytovateľ štátnej pomoci ignoroval vznik právneho nároku žalobcu ako žiadateľa na uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a na poskytnutie finančných prostriedkov.
Sťažovateľ ďalej uviedol, že 5. marca 2012 podal Generálnemu prokurátorovi SR (ďalej len "generálny prokurátor") podnet na podanie mimoriadneho dovolania, ktorému generálny prokurátor vyhovel a podal mimoriadne dovolanie proti namietanému rozsudku okresného súdu v s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).