Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí a povinnosť nariadiť pojednávanie

53/2015
Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí a povinnosť nariadiť pojednávanie
§ 272 Občianskeho súdneho poriadku
Občiansky súdny poriadok, upravujúc postup súdu pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí, neukladá súdu povinnosť nariadiť pojednávanie za prítomnosti maloletých detí (§ 272 ods. 3 OSP).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 517/2015
Skutkový stav:
Otec podal návrh na výkon rozhodnutia s odôvodnením, že uznesením okresného súdu bolo nariadené predbežné opatrenie upravujúce styk otca s maloletými deťmi, matka však nekoná podľa týchto rozhodnutí a styk s deťmi mu neumožňuje.
Okresný súd uznesením uložil matke pokutu 200 € za nerealizovaný styk otca s maloletými deťmi.
V odôvodnení uviedol, že matka bola v zmysle § 272 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") vyzvaná uznesením okresného súdu, aby sa podriadila súdnemu rozhodnutiu. Na výzvu reagovala podaním doručeným súdu 12. júna 2014, v ktorom uviedla, že sa v plnej miere podrobuje rozhodnutiu, o výkon ktorého ide, a koná podľa neho. Otec prichádza na stretnutia s deťmi s oneskorením, v sprievode svojej priateľky alebo rodičov a deti nechcú nastúpiť k nemu do auta. V ďalšom súd prvého stupňa poukázal na to, že aj Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny viedol k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia bez toho, aby bolo potrebné nariaďovať výkon predmetného rozhodnutia (§ 272 ods. 5 OSP). Tento úrad súdu oznámil, že vykonal opakované pohovory s matkou ohľadom realizovania styku otca s deťmi a dôrazne ju vyzval na dobrovoľné plnenie súdneho rozhodnutia upravujúceho styk otca s deťmi. Súd prvého stupňa na podklade údajov vyplývajúcich zo spisu dospel k záveru, že matka vykonávané rozhodnutie v celom rozsahu nerešpektuje, lebo styk otca s maloletými deťmi sa v zmysle vykonateľného predbežného opatrenia realizoval iba 15. a 16. marca 2014. Vzhľadom na túto skutočnosť prvostupňový súd pristúpil k výkonu rozhodnutia za obdobie od 28. marca 2014 do 20. júna 2014 a podľa ustanovenia § 273 OSP uložil matke pokutu vo výške 200 €.
Krajský súd na odvolanie matky napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne (§ 219 OSP).
Súd sa stotožnil s dôvodmi prvostupňového rozhodnutia a poukázal na to, že matka, ktorej boli deti zverené do výchovy a osobnej starostlivosti, aj napriek výzvam, aby rešpektovala vykonávané rozhodnutie a dodržiavala súdom upravený styk otca s maloletými, porušila rozhodnutím súdu uloženú povinnosť pripraviť deti riadne a včas na styk s otcom. Riadna príprava má stránku organizačnú, materiálnu, ale aj psychickú. Vzhľadom na to, že matka dobrovoľne neplnila to, čo jej ukladá vykonateľné súdne rozhodnutie, súd prvého stupňa jej v súlade s § 273 ods. 1 OSP uložil pokutu 200 €.
Matka podala proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie.
Uviedla, že v konaní došlo k procesnej vade v zmysle § 237 ods. 1 písm. f) OSP tým, že súdy rozhodovali bez vypočutia maloletých detí, pričom starší Denis a Tamara majú svoj vlastný názor na stretávania sa s otcom. Vzhľadom na postup súdov im v konaní nebola vytvorená procesná možnosť vyjadriť sa k veci. Súdy v danom prípade v dôsledku toho rozhodli bez dostatočného zistenia relevantných skutkových okolností. So zreteľom na to, že súdy, ale ani kolízny opatrovník nezisťovali názor detí, matka a deti nav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).